Det Norske Baptistsamfunn

Det Norske Baptistsamfunn er et kristent trossamfunn som med Bibelen som rettesnor for tro, liv og lære bekjenner seg til baptistisk tro og ordning.

Les mer

Det er en fri sammenslutning av selvstendige menigheter med samme bekjennelse som samarbeider om felles misjonsoppgaver i Norge og i andre land, og som opprettholder formelt medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Det har til oppgave å fremme disse menigheters arbeid og lede deres fellestiltak for Guds rikes utbredelse.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 8 989 8 019 7 313
Andre tilskudd 301 100 100
Innsamlede midler 3 231 4 081 4 469
Andre inntekter 2 289 2 230 2 091
Sum anskaffede midler 14 810 14 430 13 973
Kostnader innsamling av midler 233 261 351
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 12 267 12 257 11 879
Administrasjonskostnader 1 943 1 956 2 022
Finanskostnader 0 0 318
Sum forbrukte midler 14 443 14 474 14 570
Aktivitetsresultat 367 -44 -597
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 17 976 18 822 19 618
Omløpsmidler 8 401 3 152 4 201
Sum eiendeler 26 377 21 974 23 819
Formålskapital 18 982 18 635 18 678
Gjeld 7 396 3 339 5 142
Sum formålskapital og gjeld 26 378 21 974 23 820
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 92,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.