Caritas Norge

Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Organisasjonen ble etablert i 1952 under navnet Norsk Katolsk Flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge opprettet som selvstendig organisasjon, først under Oslo Katolske Bispedømme, senere under Norsk Katolsk Bisperåd (som omfatter Oslo Katolske Bispedømme, Tromsø Stift og Trondheim Stift). Fra 1991 er Caritas Norges øverste organ rådsmøtet som består av representanter fra alle landets katolske menigheter.

Les mer

Hovedoppgavene er å støtte program i fattige land innenfor områdene utviklingsbistand, menneskerettigheter, freds- og forsoningsarbeid og nødhjelp, å motivere katolikkene i Norge til solidaritet med økonomisk fattige i andre land og å øke bevisstheten om urettferdige samfunnsstrukturer og årsakene til fattigdommen. Innenlands er den viktigste oppgaven å bistå menighetene med utvikling av velferdsarbeid for flyktninger, innvandrere, barn og eldre.

Formål: Nødhjelp, Bistand, Utvikling, Ukraina, Menneskerettigheter, Freds- og forsoningsarbeid, Integrering
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 181 292 141 059 128 386
Andre tilskudd 18 967 5 386 4 643
Innsamlede midler 31 545 8 590 10 864
Andre inntekter 1 020 1 840 2 345
Sum anskaffede midler 232 824 156 875 146 238
Kostnader innsamling av midler 1 952 1 485 1 217
Andre kostnader til anskaffelse av midler 330 404 454
Kostnader til organisasjonens formål 260 211 143 735 132 524
Administrasjonskostnader 3 262 2 522 2 359
Finanskostnader 36 22 18
Sum forbrukte midler 265 791 148 168 136 572
Aktivitetsresultat -32 967 8 707 9 666
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 1 476 2 128 1 009
Omløpsmidler 126 353 78 672 65 896
Sum eiendeler 127 829 80 800 66 905
Formålskapital 72 639 51 612 42 905
Gjeld 55 190 29 188 24 001
Sum formålskapital og gjeld 127 829 80 800 66 906
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 93,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.