Caritas Norge

Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Organisasjonen ble etablert i 1952 under navnet Norsk Katolsk Flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge opprettet som selvstendig organisasjon, først under Oslo Katolske Bispedømme, senere under Norsk Katolsk Bisperåd (som omfatter Oslo Katolske Bispedømme, Tromsø Stift og Trondheim Stift). Fra 1991 er Caritas Norges øverste organ rådsmøtet som består av representanter fra alle landets katolske menigheter.

Les mer

Hovedoppgavene er å støtte program i fattige land innenfor områdene utviklingsbistand, menneskerettigheter, freds- og forsoningsarbeid og nødhjelp, å motivere katolikkene i Norge til solidaritet med økonomisk fattige i andre land og å øke bevisstheten om urettferdige samfunnsstrukturer og årsakene til fattigdommen. Innenlands er den viktigste oppgaven å bistå menighetene med utvikling av velferdsarbeid for flyktninger, innvandrere, barn og eldre.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 93 398 88 700 84 687
Andre tilskudd 3 238 3 797 2 266
Innsamlede midler 10 888 6 817 8 158
Andre inntekter 3 248 1 019 1 499
Sum anskaffede midler 110 772 100 333 96 610
Kostnader innsamling av midler 2 279 1 696 2 009
Andre kostnader til anskaffelse av midler 3 205 763 0
Kostnader til organisasjonens formål 99 075 97 180 90 185
Administrasjonskostnader 2 199 1 516 1 036
Finanskostnader 23 30 26
Sum forbrukte midler 106 781 101 185 93 256
Aktivitetsresultat 3 991 -852 3 354
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 876 2 103 1 819
Omløpsmidler 47 923 40 836 40 985
Sum eiendeler 48 799 42 939 42 804
Formålskapital 33 237 29 245 30 098
Gjeld -15 561 13 693 12 706
Sum formålskapital og gjeld 17 676 42 938 42 804
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 79,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.