Caritas Norge

Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Organisasjonen ble etablert i 1952 under navnet Norsk Katolsk Flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge opprettet som selvstendig organisasjon, først under Oslo Katolske Bispedømme, senere under Norsk Katolsk Bisperåd (som omfatter Oslo Katolske Bispedømme, Tromsø Stift og Trondheim Stift). Fra 1991 er Caritas Norges øverste organ rådsmøtet som består av representanter fra alle landets katolske menigheter.

Les mer

Hovedoppgavene er å støtte program i fattige land innenfor områdene utviklingsbistand, menneskerettigheter, freds- og forsoningsarbeid og nødhjelp, å motivere katolikkene i Norge til solidaritet med økonomisk fattige i andre land og å øke bevisstheten om urettferdige samfunnsstrukturer og årsakene til fattigdommen. Innenlands er den viktigste oppgaven å bistå menighetene med utvikling av velferdsarbeid for flyktninger, innvandrere, barn og eldre.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 88 700 84 687 81 850
Andre tilskudd 3 797 2 266 4 972
Innsamlede midler 6 817 8 158 6 983
Andre inntekter 1 019 1 499 705
Sum anskaffede midler 100 333 96 610 94 510
Kostnader innsamling av midler 1 696 2 009 2 763
Andre kostnader til anskaffelse av midler 763 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 97 180 90 185 85 558
Administrasjonskostnader 1 516 1 036 1 689
Finanskostnader 30 26 19
Sum forbrukte midler 101 185 93 256 90 029
Aktivitetsresultat -852 3 354 4 481
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 2 103 1 819 801
Omløpsmidler 40 836 40 985 37 712
Sum eiendeler 42 939 42 804 38 513
Formålskapital 29 245 30 098 26 987
Gjeld 13 693 12 706 11 526
Sum formålskapital og gjeld 42 938 42 804 38 513
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 75,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.