Care Norge

CARE er en av verdens største humanitære organisasjoner. CARE International arbeider med å bekjempe fattigdom i over 100 land og har et utstrakt bistandsfaglig nettverk. I 2020 fikk over 90 millioner mennesker hjelp gjennom CAREs programmer. CARE har dobbelt mandat – for både humanitær respons og langsiktig utvikling. CARE jobber for at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter, slik at fattigdom kan bekjempes mer effektivt.
 
CARE Norges arbeid er konsentrert om tematiske fokusområder: kvinners økonomisk sikkerhet, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, engasjering av menn for likestilling og kvinners rettigheter og kjønnsperspektiv i nødhjelp. For å oppnå ønsket endring, skal vi samarbeide med og jobbe for å styrke sivilsamfunn.
 
CARE International består av 16 medlemsland. 

Formål: Bistand, Fattigdomsbekjempelse, Likestilling, Kvinners rettigheter
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 218 866 194 795 227 051
Andre tilskudd 0 574 0
Innsamlede midler 21 171 19 831 25 677
Andre inntekter 1 470 1 277 4 643
Sum anskaffede midler 241 507 216 477 257 371
Kostnader innsamling av midler 5 028 5 095 930
Andre kostnader til anskaffelse av midler 2 344 2 127 2 085
Kostnader til organisasjonens formål 292 202 253 777 284 130
Administrasjonskostnader 3 044 3 373 2 887
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 302 618 264 372 290 032
Aktivitetsresultat -61 111 -47 895 -32 661
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 1 793 1 711 1 766
Omløpsmidler 262 089 311 692 327 580
Sum eiendeler 263 882 313 403 329 346
Formålskapital 112 091 162 786 210 636
Gjeld 149 999 150 619 329 346
Sum formålskapital og gjeld 262 090 313 405 539 982
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 76,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.