Amnesty International Norge

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt menneskerettighetsorganisasjon. Organisasjonen er uavhengig av enhver regjering, økonomisk aktør, politisk overbevisning og religiøs tro.

Les mer

Amnesty International ble stiftet i 1961 av den engelske advokaten Peter Benenson på bakgrunn av en artikkel han skrev om samvittighetsfanger. Artikkelen fikk stor oppmerksomhet og førte til en brevskrivnings-kampanje for løslatelse av samvittighetsfanger i mange land. I dag har organisasjonen cirka 2,2 millioner medlemmer i mer enn 150 land. På Amnesty Internationals hovedkontor, det internasjonale sekretariatet i London, arbeider over 300 personer.

Visjon og mandat:
Amnesty Internationals visjon er en verden der enhver nyter godt av alle rettighetene i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og andre internasjonale menneskerettighetsstandarder. I sin streben etter å øke respekten for alle menneskerettighetene, etterforsker og aksjonerer Amnesty International for å forebygge og stanse grove overgrep mot retten til fysisk og mental integritet, samvittighets- og ytringsfrihet og frihet fra diskriminering.

Slik arbeider Amnesty International:
Amnesty International arbeider med å fremskaffe fakta om menneskerettighetsbrudd og overgrep. Resultatet av etterforskningen offentliggjøres jevnlig i rapporter. På bakgrunn av innsamlede fakta om enkeltpersoner, land eller tema mobiliserer Amnesty International medlemmer og støttespillere til verdensomspennende og målrettede aksjoner og kampanjer.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 86 902 74 094 74 094
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 58 319 29 885 29 885
Andre inntekter 4 812 5 824 5 824
Sum anskaffede midler 150 033 109 803 109 803
Kostnader innsamling av midler 6 910 6 667 6 667
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 132 330 109 768 0
Administrasjonskostnader 6 282 6 061 6 061
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 145 522 122 496 12 728
Aktivitetsresultat 4 511 -12 693 97 075
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 3 973 3 266 3 266
Omløpsmidler 79 988 69 496
Sum eiendeler 83 961 72 762 3 266
Formålskapital 49 463 43 870
Gjeld 24 983 28 892 28 892
Sum formålskapital og gjeld 74 446 72 762 28 892
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 88,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.