Amnesty International Norge

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt menneskerettighetsorganisasjon. Organisasjonen er uavhengig av enhver regjering, økonomisk aktør, politisk overbevisning og religiøs tro.

Les mer

Amnesty International ble stiftet i 1961 av den engelske advokaten Peter Benenson på bakgrunn av en artikkel han skrev om samvittighetsfanger. Artikkelen fikk stor oppmerksomhet og førte til en brevskrivnings-kampanje for løslatelse av samvittighetsfanger i mange land. I dag har organisasjonen cirka 2,2 millioner medlemmer i mer enn 150 land. På Amnesty Internationals hovedkontor, det internasjonale sekretariatet i London, arbeider over 300 personer.

Visjon og mandat:
Amnesty Internationals visjon er en verden der enhver nyter godt av alle rettighetene i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og andre internasjonale menneskerettighetsstandarder. I sin streben etter å øke respekten for alle menneskerettighetene, etterforsker og aksjonerer Amnesty International for å forebygge og stanse grove overgrep mot retten til fysisk og mental integritet, samvittighets- og ytringsfrihet og frihet fra diskriminering.

Slik arbeider Amnesty International:
Amnesty International arbeider med å fremskaffe fakta om menneskerettighetsbrudd og overgrep. Resultatet av etterforskningen offentliggjøres jevnlig i rapporter. På bakgrunn av innsamlede fakta om enkeltpersoner, land eller tema mobiliserer Amnesty International medlemmer og støttespillere til verdensomspennende og målrettede aksjoner og kampanjer.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 74 094 69 377 64 619
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 29 885 28 444 33 875
Andre inntekter 5 824 9 134 6 468
Sum anskaffede midler 109 803 106 955 104 962
Kostnader innsamling av midler 6 667 5 858 4 518
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 109 768 105 862 93 114
Administrasjonskostnader 6 061 5 326 5 027
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 122 496 117 046 102 659
Aktivitetsresultat -12 693 -10 091 2 303
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 3 266 6 332 6 066
Omløpsmidler 69 496 72 920 82 555
Sum eiendeler 72 762 79 252 88 621
Formålskapital 43 870 54 827 64 918
Gjeld 28 892 13 829 23 704
Sum formålskapital og gjeld 72 762 68 656 88 622
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 77,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.