Alkhidmat Europe

Alkhidmat Europe er en humanitære, ideell, frivillig, partipolitisk uavhengig forening. Alkhidmat Europe ble opprett i 2016 og kom i gang med sine aktiviteter i 2017.

Alkhidmat Europe skal formidle hjelp til flyktninger, katastrofeområder og andre nødlidende. Jobbe med bistand i katastrofe  områder, bekjempe fattigdommen, og fremme utdanning og helse.

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 614
Andre inntekter 0
Sum anskaffede midler 614
Kostnader innsamling av midler 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 517
Administrasjonskostnader 0
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 517
Aktivitetsresultat 97
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 97
Sum eiendeler 97
Formålskapital 97
Gjeld 0
Sum formålskapital og gjeld 97
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.