Adra Norge – Adventist Development And Relief Agency Norway

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) er Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som arbeider for likeverd, fred og forsoning, bl.a. gjennom å gi utdanning, helse og matsikkerhet til verdens fattige og underprivilegerte.

Les mer

ADRA ble etablert i 1984 som en uavhengig utviklings- og nødhjelpsorganisasjon og er i dag et globalt nettverk av selvstendige organisasjoner som arbeider i ca 120 land. ADRA-nettverket bidro i fjor med utviklings- og nødhjelp til en verdi av mer enn 1 milliard norske kroner. I 1997 ble ADRA gitt generell observatørstatus i Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) i FN.

ADRA yter hjelp til mennesker som trenger vår hjelp, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk/religiøs tilhørighet. Særlig er utsatte grupper som kvinner og barn prioritert.

ADRA Norge ble etablert som stiftelse 19. april 1993. Dette var en videreføring av nødhjelps- og hjelpearbeidet som Adventistsamfunnet i Norge hadde hatt innsamling til i en årrekke (siden begynnelsen av 1900-tallet). I likhet med samfunnet omkring, hadde det vært en dreining vekk fra veldedighet til langsiktig utviklingsarbeid. Det var også en dreining i nødhjelpsarbeidet fra innsamling av klær og utstyr, til nødhjelp og katastrofehjelp som allerede i første fase legger til rette for langsiktighet og bærekraft.

ADRA Norge har et tett samarbeid med våre partnere i Sør. Dette innebærer blant annet at vi bidrar til økt kompetanse og kapasitet, slik at våre partnere kan være aktive samfunnsaktører. Hvert år støtter ADRA Norge langsiktige utviklingstiltak innen utdanning, helse, vann og jordbruk/matsikkerhet. Et viktig prinsipp er ’hjelp til selvhjelp’. Ofte er prosjektsamarbeidet en mulighet til å mobilisere lokalbefolkningen til å bli hovedaktører i egen utvikling. ADRA kan gi rask og egnet hjelp til dem som trenger det mest, og har utviklet katastrofeberedskapsplaner for å bistå mest mulig effektivt når ulykkene rammer.

ADRA Norge samarbeider tett med ADRA-nettverket for koordinering av nødhjelpsoperasjonene. Vi bruker Sphere standard for ADRAs katastrofearbeid.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 61 529 73 484 49 811
Andre tilskudd 1 845 788 735
Innsamlede midler 8 400 7 921 7 851
Andre inntekter 71 41 45
Sum anskaffede midler 71 845 82 234 58 442
Kostnader innsamling av midler 934 868 855
Andre kostnader til anskaffelse av midler 273 523 772
Kostnader til organisasjonens formål 67 148 78 664 53 708
Administrasjonskostnader 2 433 2 135 1 576
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 70 788 82 190 56 911
Aktivitetsresultat 1 057 44 1 531
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 267 237 247
Omløpsmidler 33 102 25 125 35 739
Sum eiendeler 33 369 25 362 35 986
Formålskapital 17 890 16 833 16 792
Gjeld 15 479 8 529 19 194
Sum formålskapital og gjeld 33 369 25 362 35 986
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 88,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.