Hvorfor en OBS-liste?

Innsamlingskontrollen får jevnlig henvendelser fra publikum vedrørende organisasjoner som ikke er godkjente av Innsamlingskontrollen. De fleste spørsmål dreier seg om seriøsitet. Dette er som regel vanskelig å vurdere på stående fot.

Innsamlingskontrollen skal ivareta allmennhetens interesse i at innsamlinger til ideelle og allmennyttige formål organiseres og gjennomføres på en betryggende måte.

Et av kriteriene som kjennetegner en seriøs organisasjon er at man er åpen og gir opplysninger både om økonomiske og organisatoriske forhold. Dersom man ikke er det vil IK anse det som et klart tegn på at virksomheten som utøves ikke er seriøs.

Et annet viktig kriterium er den kostnadsmessige siden. Forutsetningen fra giveren er at gaven skal tilfalle formålet. Kostnadene til innsamlingen må derfor stå i forhold til dette.

Det ligger også innenfor IKs formål å bevisstgjøre givere, samt å advare mot mulige useriøse innsamlinger og organisasjoner.

Vi har i tråd med dette valgt å etablere en OBS-liste over organisasjoner hvor det har fremkommet negative opplysninger av ulik grad.

Vi har for samtlige organisasjoner som er innført i listen bedt om å få tilsendt de dokumenter / opplysninger som vi vurderer som formålstjenlig for hver enkelt situasjon. Organisasjonene er inngående gjort oppmerksom på bakgrunnen for henvendelsen.

Det er presisert at manglende svar eller vilje til å gi opplysninger anses som en klar indikasjon på at man utøver en virksomhet som ikke tilfredsstiller de grunnleggende krav som bør gjelde for denne type virksomhet. Åpenhet er en forutsetning for å skape trygghet og tillit i forhold til giverne. Dette gjelder både i forhold til økonomi og det organisatoriske/styringsmessige.

Etter de etiske retningslinjene vi arbeider etter er det et grunnleggende krav at organisasjonen skal tydelig kunne redegjøre for samtlige inntekter og kostnader og at enhver kan kreve å få innsyn i organisasjonenes avlagte regnskaper og revisors beretning.

OBS-listen er ikke uttømmende. Det finnes i tillegg en rekke organisasjoner det kan være grunn til å tenke seg om før man støtter. OBS-listen vil jevnlig revideres og det vil bli foretatt en løpende vurdering av de opplysninger som foreligger.

Les Innsamlingskontrollens retningslinjer for OBS-listen her

Vi oppfordrer deg som giver å være både bevisst og kritisk til hvem du ønsker å støtte! Er du i tvil, donér utelukkende til Innsamlingskontrollens godkjente organisasjoner. Det er det aller tryggeste.

Du er også velkommen til å tipse oss/kontakte oss dersom det er organisasjoner du har spørsmål rundt: post@innsamlingskontrollen.no.