Norges Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon, med over 100 millioner frivillige i 186 land. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig.

Les mer

Med et verdensomspennende nettverk kan vi, når naturkatastrofen eller konflikten er et faktum, få fram riktig og nødvendig hjelp raskt. Samtidig som frivillige blir igjen for å hjelpe til med gjenoppbyggingen etterpå. Vi hjelper mennesker der du bor I Norge har vi over 130.000 medlemmer. Over hele landet jobber tusenvis av Røde Kors-frivillige for å hjelpe mennesker som trenger en utstrakt hånd: Barn og unge som vokser opp i utrygge hjem, ensomme som har behov for noen å prate med, rusmisbrukere eller psykisk syke uten sosialt nettverk, eller de som rammes av ulykker og nødssituasjoner. Det er medlemmene som gjør dette arbeidet mulig. Et besøk kan bety så mye Hver dag møter frivillige fra Røde Kors mennesker som opplever ensomhet. Gjennom vår besøkstjeneste bidrar vi til å holde livsgnisten oppe – både i fengsler og i hjem. Våre besøksvenner opplever gleden ved å hjelpe de som trenger en utstrakt hånd. Det er mange der ute som trenger oss Ved å bli medlem (300 kr per år) i Røde Kors bidrar du til at våre frivillige kan være til stede for mennesker som trenger det aller mest – både her hjemme i Norge og ute i verden. Medlemskontingenten går hovedsakelig til det flotte arbeidet som Røde Kors og de frivillige gjør i nærmiljøet ditt. Send MEDLEM til 2221 eller besøk våre hjemmesider for å lese mer.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Senere har vårt omsorgs- og beredskapsarbeid spredt seg til en rekke aktiviteter som gjennomføres både i krigs- og fredstid. Både i vårt internasjonale og nasjonale arbeid jobber Røde Kors for å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Mandatet vårt er det samme som da vi ble stiftet: Avdekke, hindre og lindre nød og lidelse. Beskytte liv og helse.

Landsmøte i 2017 satte kursen for arbeidet fram mot neste landsmøte i 2020, der tre overordnede mål ble løftet fram:

–              Forebygge og respondere for å redde liv

–              Trygge lokalsamfunn for barn og unge

–              Nærhet, inkludering og tilstedeværelse

Den humanitære innsatsen har handlet om det helt nære, fra møtene over en kaffekopp med et menneske som sitter alene, til rekordinnsats i påskefjellet, dramatiske aksjoner under skogbrann og søk og redning etter flom og skred. Det har også handlet om millioner av mennesker i verden som er rammet av tørke og sult, krig og konflikt, vold og forfølgelse.

Vår evne til å stille opp når mennesker trenger oss, ble satt på en ekstra prøve med fjorårets mange ekstreme værhendelser. Over hele verden gjør klimaendringene seg stadig mer gjeldende. I Afrika utarmes livsgrunnlaget til mange millioner mennesker på grunn av tørke, i Asia sto naturkatastrofene i kø i 2018.

Klimaendringene rammer også Norge. Vinteren var svært snøfylt, sommeren tørr og varm, og høsten særdeles fuktig. I løpet av 2018 responderte Røde Kors på 1.742 søk- og redningsoppdrag. Sommeren ble den verste skogbrannperioden i Norge noensinne, og våre frivillige gjorde en formidabel innsats sammen med nødetater og sivilforsvar.

Frivillig innsats er avgjørende for at samfunnet kan utvikle seg. I Røde Kors får frivillige opplæring og oppfølging så de blir trygge i sine roller, enten det er som besøksvenn, leksehjelper, flyktningguide eller hjelpekorpser. Røde Kors har per 31.12.2018 ca. 43 000 frivillige og 159.583 medlemmer. Røde Kors er til stede over hele landet med om lag 380 lokalforeninger. Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement som organiseres for å kunne nå raskt og effektivt ut til mennesker som trenger hjelp.

Røde Kors har startet arbeidet med å utvikle digitale løsninger for frivilligheten. Dette skal gjøre det enkelt å være frivillig, lettere å administrere frivilligheten, få oversikt over styrer, råd, frivillige og medlemmer.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 47 517 45 440 45 020
Offentlige tilskudd 1 132 384 1 008 866 1 102 815
Andre tilskudd 310 129 301 398 260 104
Innsamlede midler 242 905 254 967 244 117
Andre inntekter 476 786 96 245 351 707
Sum anskaffede midler 2 209 721 1 706 916 2 003 763
Kostnader innsamling av midler 71 750 71 407 76 660
Andre kostnader til anskaffelse av midler 29 788 7 241 24 641
Kostnader til organisasjonens formål 1 948 957 1 717 991 1 775 307
Administrasjonskostnader 43 719 42 187 73 064
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 2 094 214 1 838 826 1 949 672
Aktivitetsresultat 115 507 -131 910 54 091
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 335 846 293 930
Omløpsmidler 3 518 515 3 158 735
Sum eiendeler 3 854 361 3 452 665 0
Formålskapital 3 528 097 3 311 053
Gjeld 262 563 206 496
Sum formålskapital og gjeld 3 790 660 3 517 549 0
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 70,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.