Vaksine beskytter flokken

Vaksine beskytter flokken har til formål å øke bevisstheten og viktigheten av vaksinering, nasjonalt og globalt, og bla. forestå innsamlingsaksjoner for å bidra til global vaksinering mot Covid-19, eller andre vaksineringsbehov.


Organisasjoner leverer regnskap for første gang for det året den ble godkjent. Vaksine beskytter flokken ble godkjent i 2021. Regnskap vil dermed bli tilgjengelig her ila. 3 kvartal 2022.

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.