Tanzania Prosjektet

Tanzaniaprosjektet yter bistand til befolkningen fra Lake Nyasa i Tanzania. Spesielt fokuserer prosjektet på skolegang og hjelp til selvhjelp for de aller mest vanskeligstilte.

Les mer

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Tanzaniaprosjektet (TP) har som alle andre hatt begrensninger i aktivitetsnivå i 2020. Vi er glad for å ha fått gjennomført det meste av våre planer og for at styret i Tanzania har gjort en god jobb med gjennomføringen av oppgaver under pandemien. Vårt bidrag i pandemien har vært at vi finansierte innkjøp av 151 vaskestasjoner (bøtter med kran samt såpe) som ble fordelt ved kirker, markedsplasser ol i området.

Prosjektreiser:

Pga pandemien har det kun vært gjennomført en prosjektreise. I tidsrommet 23.2. – 3.3.2020 reiste Hanne Renland og Gunn-Helene Krogstad sammen med fire elever fra Strand videregående skole: Maria, Haakon, Kristiane, Andrea og lærerne Ruth-Helen Stokkeland og Hans-Marius Vågå.

Skoleprosjektet : Barneskolene er eid av foreldrene og i dette fattige området er det ytterst få som har råd til å bidra. Det er 41 barneskoler og de har fortsatt behov for oppussing og utstyr. Vi har bidratt med bygging av 6 klasserom, toalett på 3 skoler, 2 lærerboliger og bøker på 14 skoler. Vi hadde i tillegg et etterslep på oppgaver fra 2019 som ikke var fullført der 8 klasserom ble ferdigstillet og 6 lærerboliger ble rehabilitert. Innsatsen for å samle inn penger som gjøres ved Strand videregående skole er til uvurderlig hjelp.

Vi har fått finansiering på skolemat til eksamenskullet ved fire av sju ungdomsskoler. Dette har vist seg å ha en markant innvirkning på eksamensresultatene.

Ungdomsskolene fikk en stor gave da containeren fra Strand vgs ankom. En komite stor for fordeling av innholdet og 170 datamaskiner ble fordelt på skolene. Containeren inneholdt også mye annet utstyr som ble fordelt til de som trenge det mest. Lærere ble kurset i gjennomføring av dataopplæring.

Lovundskolen:

Denne skolen er finansiert av Maria og Aino Olaisen fra Lovund. I år har de sørget for at vi har fått bygget 2 nye, flotte klasserom.

Herdisheimen, vår private yrkesskole, er et viktig utdanningstilbud, både fordi opplæringen er yrkesrettet og fordi tilbudet er billig slik at fattige jenter kan ha mulighet til å få utdanning. Skolen har nå 30 elever. I år har elevene sydd munnbind som Beatrice Wagner har solgt i Sveits. Dette har gitt inntekter som er brukt til å renovere internatet, tilknyttet kjøkken, samt huset til bestyrerinnen.

Den lokale styret i Mbamba Bay, bestående av representanter fra skoleledelse, helsesøster, landsbyrepresentanter og vår lokale koordinator Dennis Katumbi, arbeider godt sammen og samarbeidet med TPs ledelse er godt. Styret organiserer arbeidet som TP finansierer. De sørger for prioriteringsliste, budsjett og oppfølging av prosjektene. I år har de måttet bidra med mer skriftlig rapportering enn tidligere ettersom prosjektreiser ikke har latt seg gjennomføre.

TP er opptatt av et godt samarbeid offentlige myndigheter og lokalbefolkningen, og vi har møter ved hvert prosjektbesøk.

Prosjektets organisering og drift:

TP ledes av et styre bestående av Hanne Renland, Kristin Jakobsen og Siri Gjesdahl, hvor Hanne er styreleder og daglig leder. TP drives ved frivillig arbeid og ingen av prosjektets medarbeidere mottar noen form for godtgjørelse for arbeidet.

Ragnar Enger på Gjøvik, er frivillig og ulønnet regnskapsfører for TP. Han gjør en stor og viktig innsats. Regnskapsrutinene fungerer meget godt.

Regnskapet revideres av Midt-Troms R evisjon  på Finnsnes.

Prosjektet har frivillige givere til prosjektet generelt eller spesielt til fadderbarn, utdanningsstipend eller Herdisheimen.

TP er registrert i Innsamlingskontrollen.

TP har om lag 1200 venner på Facebook i en gruppe som heter Tanzaniaprosjektets Venner og vi har mange gode støttespillere.

TP`s nettside: www.tanzaniaprosjektet.no.

Fadderskap:

TP har fadderskap, dvs støtte til skolepenger, uniform, annet skoleutstyr og skolemat for Ungdomsskoleelever. I 2020 ga vi støtte til 117 barn.

Babu Einars utdanningsstipend:

TP etablerte i 2012 stipend for videre utdanning av utvalgte elever. Ordningen skal gi mulighet for videregående utdanning eller høyskoleutdanning. I 2020 fikk 15 ungdommer stipendet. De er valgt ut av vårt lokale styre i Mbamba Bay.

Økonomi:

TP har gjennom året forvaltet økonomiske ressurser i tråd med vedtak og prioriteringer. Ansvaret for prosjektet og de menneskene som er avhengige av den støtten vi har lovet dem, gjør at styret stadig må ha fokus på økonomi. Vi har strenge føringer på å ikke love mer bistand enn det vi vet i klarer å skaffe penger til.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 002 1 349 378
Andre inntekter 146 475 198
Sum anskaffede midler 1 148 1 824 576
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 246 2 011 643
Administrasjonskostnader 35 25 33
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 281 2 036 676
Aktivitetsresultat -133 -212 -100
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 91 224 436
Sum eiendeler 91 224 436
Formålskapital 91 224 436
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 91 224 436
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.