Tano Trust

– FORDI VI VET DET HJELPER!  
TaNo Trust er en norsk organisasjon som i samarbeid med Moyo Mmoja Trust i Tanzania utvikler og drifter utviklingsprosjekter med spesielt fokus på forlatte og andre særdeles vanskeligstilte barn og utsatte barnefamilier.

Les mer

. The Moyo Mmoja Family Home’s i Bagamoyo gir helt forlatte barn en ny start på livet i trygge familiehjem (arrangerte fosterhjem – et alternativ til tradisjonelle barnehjem) hvor de vokser opp som i en familie med sine nye mødre, søsken og ansvarsfulle mannspersoner. Siden disse barna ikke har det sikkerhetsnettet som familie og slekt tradisjonelt er i Tanzania, legges det stor vekt på å gi dem en best mulig ny start på livet. De går på gode skoler, lever normalt og fritt i sitt nærsamfunn, har et variert og næringsrikt kosthold og har fullt helsetilsyn.

I tillegg drives et mindre program som støtter økonomisk vanskeligstilte kvinner som føder tvillinger og trillinger og som selv har vanskelig for å gi tilstrekkelig næring til disse de første leveårene. Bistanden består av morsmelkerstatning, tilskudd til mors kosthold, helsetilsyn for mor og barn, og eventuelt annet nødvendig for den enkelte.

Moyo Mmoja School and Training program er et skole- og yrkesopplæringsprosjekt i Bagamoyo som først og fremst fokuserer på bistand til vanskeligstilte jenter og unge kvinner, men som også støtter unge menn med hjelp til skolegang. Programmet inkluderer betaling av skoleavgifter eller yrkesopplæring i søm, design, m.m. Videre gis det undervisning i aktuelle sosiale og helserelaterte temaer. Dette programmet er midlertidig satt på i påvente av bedret økonomi.  

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 52
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 837 893 813
Andre inntekter 33 3 6
Sum anskaffede midler 870 896 871
Kostnader innsamling av midler 24 29 28
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 876 743 636
Administrasjonskostnader 14 21 15
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 914 793 679
Aktivitetsresultat -44 103 192
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 604 670 568
Sum eiendeler 604 670 568
Formålskapital 602 644 542
Gjeld 2 26 26
Sum formålskapital og gjeld 604 670 568
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 97,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.