Studentenes Og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Utdanning for frigjøring

SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning.

Les mer

Bistand til utdanning

SAIH støtter lokale organisasjoners prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika og Latin-Amerika.

SAIH støtter:

  • prosjekter i Zimbabwe, Sør-Afrika, Zambia, Bolivia, Nicaragua og Colombia
  • høyere utdanning som er tilpasset lokale forhold, språk og kultur
  • opplæringsprosjekter, for eksempel hiv-undervisning og ledertrening, som gir unge mennesker nødvendig kunnskap og kompetanse til å være endringsaktører i eget liv og samfunn
  • høyere utdanningsinstitusjoner og organisasjoner som er aktive i samfunnsdebatt og endringsprosesser, og hvor målgruppene deltar aktivt i utviklingen av prosjektene.

Informasjon og politisk påvirkning

Som solidaritetsorganisasjon ønsker SAIH å sette søkelyset på ulike menneskers kamp for å bedre sin egen livssituasjon i Sør, og på de internasjonale strukturene og handlingene i Nord som skaper og opprettholder en urettferdig verden. Gjennom arbeidet vi driver i Norge videreformidler SAIH synspunkter fra våre partnere i Sør, og fremmer tanken om at utdanning og bevisstgjøring er viktige middel for å fremme utvikling, både i Nord og i Sør. SAIH setter internasjonale spørsmål på dagsorden på universiteter og høgskoler over hele Norge gjennom kampanjer, seminarer, debatter og gjennom å være synlig i student- og riksmedia. Noen av kampanjene til SAIH har også fått gjennomslag internasjonalt, som for eksempel «Radi-Aid: Africa for Norway»-kampanjen som vi lanserte i 2012. Se: www.africafornorway.com

Om SAIH

SAIH ble opprettet i 1961 som en del av norske studenters anti-apartheidengasjement. I dag har SAIH lokallag på universiteter og høgskoler over hele landet. Les mer på www.saih.no/lokallag. 

SAIHs arbeid finansieres av SAIH-tierne, SAIH-akademikere, Norad, Operasjon Dagsverk, LNU og FOKUS. 
140 000 studenter i Norge bidrar årlig med over 6 millioner kroner til SAIHs arbeid ved å betale SAIH-tierne, som er et frivillig bidrag til SAIH, sammen med semesteravgiften. Innsamlede midler fordeles mellom SAIHs utdanningsbistand i Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika, Bolivia, Nicaragua og Colombia, og informasjonsarbeid, politisk påvirkningsarbeid og administrasjon i Norge. Lokallagene til SAIH mottar støtte fra staten gjennom Frifond, som fordeles via LNU (Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner).

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 35 300 33 428 31 500
Andre tilskudd 7 287 7 043 7 143
Innsamlede midler 11 872 12 277 12 202
Andre inntekter 1 021 833 136
Sum anskaffede midler 55 480 53 581 50 981
Kostnader innsamling av midler 569 725 284
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 50 881 45 535 43 820
Administrasjonskostnader 4 438 4 089 5 332
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 55 888 50 349 49 436
Aktivitetsresultat -408 3 232 1 545
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 33 837 32 143 25 035
Sum eiendeler 33 837 32 143 25 035
Formålskapital 23 092 23 500 20 269
Gjeld 10 745 8 643 4 766
Sum formålskapital og gjeld 33 837 32 143 25 035
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 95,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.