Studentenes Og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Utdanning for frigjøring

SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning.

Les mer

Bistand til utdanning

SAIH støtter lokale organisasjoners prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika og Latin-Amerika.

SAIH støtter:

  • prosjekter i Zimbabwe, Sør-Afrika, Zambia, Bolivia, Nicaragua og Colombia
  • høyere utdanning som er tilpasset lokale forhold, språk og kultur
  • opplæringsprosjekter, for eksempel hiv-undervisning og ledertrening, som gir unge mennesker nødvendig kunnskap og kompetanse til å være endringsaktører i eget liv og samfunn
  • høyere utdanningsinstitusjoner og organisasjoner som er aktive i samfunnsdebatt og endringsprosesser, og hvor målgruppene deltar aktivt i utviklingen av prosjektene.

Informasjon og politisk påvirkning

Som solidaritetsorganisasjon ønsker SAIH å sette søkelyset på ulike menneskers kamp for å bedre sin egen livssituasjon i Sør, og på de internasjonale strukturene og handlingene i Nord som skaper og opprettholder en urettferdig verden. Gjennom arbeidet vi driver i Norge videreformidler SAIH synspunkter fra våre partnere i Sør, og fremmer tanken om at utdanning og bevisstgjøring er viktige middel for å fremme utvikling, både i Nord og i Sør. SAIH setter internasjonale spørsmål på dagsorden på universiteter og høgskoler over hele Norge gjennom kampanjer, seminarer, debatter og gjennom å være synlig i student- og riksmedia. Noen av kampanjene til SAIH har også fått gjennomslag internasjonalt, som for eksempel «Radi-Aid: Africa for Norway»-kampanjen som vi lanserte i 2012. Se: www.africafornorway.com

Om SAIH

SAIH ble opprettet i 1961 som en del av norske studenters anti-apartheidengasjement. I dag har SAIH lokallag på universiteter og høgskoler over hele landet. Les mer på www.saih.no/lokallag. 

SAIHs arbeid finansieres av SAIH-tierne, SAIH-akademikere, Norad, Operasjon Dagsverk, LNU og FOKUS. 
140 000 studenter i Norge bidrar årlig med over 6 millioner kroner til SAIHs arbeid ved å betale SAIH-tierne, som er et frivillig bidrag til SAIH, sammen med semesteravgiften. Innsamlede midler fordeles mellom SAIHs utdanningsbistand i Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika, Bolivia, Nicaragua og Colombia, og informasjonsarbeid, politisk påvirkningsarbeid og administrasjon i Norge. Lokallagene til SAIH mottar støtte fra staten gjennom Frifond, som fordeles via LNU (Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner).

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 33 428 31 500 33 725
Andre tilskudd 7 043 7 143 171
Innsamlede midler 12 277 12 202 11 555
Andre inntekter 833 136 166
Sum anskaffede midler 53 581 50 981 45 617
Kostnader innsamling av midler 725 284 152
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 45 535 43 820 40 602
Administrasjonskostnader 4 089 5 332 3 947
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 50 349 49 436 44 701
Aktivitetsresultat 3 232 1 545 916
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 6 237
Omløpsmidler 32 143 25 035 16 845
Sum eiendeler 32 143 25 035 23 082
Formålskapital 23 500 20 269 18 723
Gjeld 8 643 4 766 4 360
Sum formålskapital og gjeld 32 143 25 035 23 083
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 94,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.