Stiftelsen Yme

Yme er en uavhengig humanitær organisasjon som siden 1993 har spesialisert seg innenfor fagområdene vann, sanitær og yrkesutdanning. Yme har over 20 års erfaring med vannprosjekt over hele verden, men har de siste ti årene konsentrert sitt arbeid til Afrika. Yme har også siden 2003 bygget opp flere yrkesskoler i Afrika. Yrkesskoleprogrammet er et konkret tiltakene for å redusere fattigdom. Fagutdanning er viktig i oppbyggingen av produksjonssektoren som utviklingsland er avhengig av i sin utvikling.

Les mer

Yme har spesiell kompetanse på Somalia innen vann og sanitær, fredsarbeid og yrkesskole.

Yme har en liten stab ved hovedkontoret på Vegårshei i Aust Agder, samt stedlig representant i Nairobi og Sør-Afrika.

Ymes prosjekter er svært forankret i partnerorganisasjonene, og vi er opptatt av at både myndigheter og lokalsamfunn skal ha eierskap til deres egen samfunnsutvikling.

Ymes viktigste prinsipp er å være en katalysator for utvikling.

Ymes arbeid er forankret i disse seks verdiene:

  • Rettferdighet
  • Åpenhet og ansvarlighet
  • Praktiske løsninger som varer
  • Myndiggjøring gjennom deltakelse
  • Merverdi ute og hjemme
  • Innovative partnerskap
Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 1 476 9 930 14 042
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 546 2 910 965
Andre inntekter 19 42 94
Sum anskaffede midler 2 041 12 882 15 101
Kostnader innsamling av midler 54 112 121
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 681 11 438 13 638
Administrasjonskostnader 88 696 973
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 2 823 12 246 14 732
Aktivitetsresultat -782 636 369
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 1 853 4 690 13 940
Sum eiendeler 1 853 4 690 13 940
Formålskapital 1 074 1 856 1 221
Gjeld 780 2 834 12 718
Sum formålskapital og gjeld 1 854 4 690 13 939
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 90,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.