Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Kirkens Bymisjon er blant de største i landet på områder for sosialt kirkelig arbeid. På landsbasis har bymisjonstiftelsene til sammen ca 1750 ansatte med høy faglig kompetanse. Ca 1850 frivillige er også knyttet til vårt arbeid. Vi driver ca 70 store og små institusjoner og virksomheter. Den største stiftelsen er i Oslo med vel 1400 ansatte. 

Les mer

Menneskene vi har kontakt med gjennom vårt arbeid og våre tjenester, spenner over alle aldersgrupper. Vi møter mennesker på ulike måter gjennom oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene, arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling for rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri, eldreomsorg – og i kirkelig virksomhet med sjelesorg, forkynnelse og menighetsarbeid.

Kirkens Bymisjons oppdrag er: 

 • å se og avdekke krenkelse og nød. Nøden er ofte skjult for dem som har makt og ansvar i samfunnet. Nøden holdes ofte også skjult av dem som opplever den. Det er nødvendig at det tales sant om hva nød, krenkelse og urettferdighet gjør med menneskers liv og verdighet
 • å gi hjelp, trøst og nærvær. De som har det vanskeligst, bør få det beste av det vi kan gi dem
 • å påvirke og endre årsakene til nød, urett og krenkelse, og arbeide for en rettferdig fordeling. I dette arbeidet er det vesentlig å bidra til at enkeltmennesker og grupper gis mot, myndighet og mulighet til selv å gjøre noe med sin situasjon

Kirkens Bymisjons oppgaver er derfor: 

 • å arbeide for, med og blant byens mennesker, særlig de svakest stilte
 • å avdekke og bekjempe krenkelser av enkeltmennesker og grupper
 • å drive forebyggende arbeid som kan verne mennesker mot nød og kriser
 • å arbeide for at nød blir lindret og dens årsaker endret
 • å fremme rettferdighet, og arbeide for en mer rettferdig fordeling av samfunnets goder
 • å gi mot til å leve og mot til å tro, og bidra til at håp og livslyst kan holdes levende under alle forhold
 • å arbeide for at mennesker ved livets slutt får hjelp til å møte døden på en verdig måte
 • å være kirke i byen der annet menighetsliv ikke når fram

Store deler av virksomheten drives for offentlige midler. Det øvrige er egenfinansiert og dekkes av innsamling, inntekter fra fonds, legater og prosjektmidler. I desember gjennomføres aksjonen “Lys i Mørket” som består av pengeinnsamling, julearrangementer og utdeling av mat, klær og økonomiske bidrag til vanskeligstilte i storbyen. Bredt samarbeid Kirkens Bymisjon har et omfattende samarbeid med offentlige helse- og sosialmyndigheter. Som diakonal stiftelse har vi også nært samarbeid med andre kirkelige og humanitære organisasjoner. Kirkens Bymisjon er tilstede med selvstendige stiftelser i de fleste store byer i Norge: Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Kragerø, Tønsberg, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg,  Lillestrøm og Oslo.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 985 549 894 671 841 857
Andre tilskudd 26 337 23 862 28 152
Innsamlede midler 261 197 72 307 74 337
Andre inntekter 147 850 174 206 130 486
Sum anskaffede midler 1 420 933 1 165 046 1 074 832
Kostnader innsamling av midler 46 293 15 530 14 536
Andre kostnader til anskaffelse av midler 64 847 62 275 55 939
Kostnader til organisasjonens formål 1 047 292 986 771 909 509
Administrasjonskostnader 30 435 25 736 22 900
Finanskostnader 1 071 339 3 352
Sum forbrukte midler 1 189 938 1 090 651 1 006 236
Aktivitetsresultat 230 995 74 395 68 596
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 1 067 848 1 028 161 931 671
Omløpsmidler 850 154 575 145 503 966
Sum eiendeler 1 918 002 1 603 306 1 435 637
Formålskapital 954 202 723 208 621 723
Gjeld 963 801 880 099 813 914
Sum formålskapital og gjeld 1 918 003 1 603 307 1 435 637
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 82,3%
 • Innsamlingsprosent

 • Administrasjonsprosent

 • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.