Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Kirkens Bymisjon er blant de største i landet på områder for sosialt kirkelig arbeid. På landsbasis har bymisjonstiftelsene til sammen ca 1750 ansatte med høy faglig kompetanse. Ca 1850 frivillige er også knyttet til vårt arbeid. Vi driver ca 70 store og små institusjoner og virksomheter. Den største stiftelsen er i Oslo med vel 1400 ansatte. 

Les mer

Menneskene vi har kontakt med gjennom vårt arbeid og våre tjenester, spenner over alle aldersgrupper. Vi møter mennesker på ulike måter gjennom oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene, arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling for rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri, eldreomsorg – og i kirkelig virksomhet med sjelesorg, forkynnelse og menighetsarbeid.

Kirkens Bymisjons oppdrag er: 

 • å se og avdekke krenkelse og nød. Nøden er ofte skjult for dem som har makt og ansvar i samfunnet. Nøden holdes ofte også skjult av dem som opplever den. Det er nødvendig at det tales sant om hva nød, krenkelse og urettferdighet gjør med menneskers liv og verdighet
 • å gi hjelp, trøst og nærvær. De som har det vanskeligst, bør få det beste av det vi kan gi dem
 • å påvirke og endre årsakene til nød, urett og krenkelse, og arbeide for en rettferdig fordeling. I dette arbeidet er det vesentlig å bidra til at enkeltmennesker og grupper gis mot, myndighet og mulighet til selv å gjøre noe med sin situasjon

Kirkens Bymisjons oppgaver er derfor: 

 • å arbeide for, med og blant byens mennesker, særlig de svakest stilte
 • å avdekke og bekjempe krenkelser av enkeltmennesker og grupper
 • å drive forebyggende arbeid som kan verne mennesker mot nød og kriser
 • å arbeide for at nød blir lindret og dens årsaker endret
 • å fremme rettferdighet, og arbeide for en mer rettferdig fordeling av samfunnets goder
 • å gi mot til å leve og mot til å tro, og bidra til at håp og livslyst kan holdes levende under alle forhold
 • å arbeide for at mennesker ved livets slutt får hjelp til å møte døden på en verdig måte
 • å være kirke i byen der annet menighetsliv ikke når fram

Store deler av virksomheten drives for offentlige midler. Det øvrige er egenfinansiert og dekkes av innsamling, inntekter fra fonds, legater og prosjektmidler. I desember gjennomføres aksjonen “Lys i Mørket” som består av pengeinnsamling, julearrangementer og utdeling av mat, klær og økonomiske bidrag til vanskeligstilte i storbyen. Bredt samarbeid Kirkens Bymisjon har et omfattende samarbeid med offentlige helse- og sosialmyndigheter. Som diakonal stiftelse har vi også nært samarbeid med andre kirkelige og humanitære organisasjoner. Kirkens Bymisjon er tilstede med selvstendige stiftelser i de fleste store byer i Norge: Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Kragerø, Tønsberg, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg,  Lillestrøm og Oslo.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 988 219 985 549 894 671
Andre tilskudd 24 523 26 337 23 862
Innsamlede midler 64 104 261 197 72 307
Andre inntekter 190 250 147 850 174 206
Sum anskaffede midler 1 267 096 1 420 933 1 165 046
Kostnader innsamling av midler 25 292 46 293 15 530
Andre kostnader til anskaffelse av midler 71 234 64 847 62 275
Kostnader til organisasjonens formål 1 057 706 1 047 292 986 771
Administrasjonskostnader 31 240 30 435 25 736
Finanskostnader 725 1 071 339
Sum forbrukte midler 1 184 747 1 189 938 1 090 651
Aktivitetsresultat 82 349 230 995 74 395
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 1 073 266 1 067 848 1 028 161
Omløpsmidler 1 947 020 850 154 575 145
Sum eiendeler 3 020 286 1 918 002 1 603 306
Formålskapital 1 034 380 954 202 723 208
Gjeld 330 706 963 801 880 099
Sum formålskapital og gjeld 1 365 086 1 918 003 1 603 307
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 60,5%
 • Innsamlingsprosent

 • Administrasjonsprosent

 • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.