Stefanusalliansen

Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon – med særlig vekt på kampen for trosfrihet. Vi støtter misjon i land der trosfriheten begrenses og styrker undertrykte kristnes rett til å leve ut og dele sin tro. Vi kjemper samtidig for alle menneskers frihet til å tro eller ikke ha en tro og for alles rett til å skifte tro.

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd 13 516
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 34 748
Andre inntekter 1 379
Sum anskaffede midler 49 643
Kostnader innsamling av midler 3 485
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 39 804
Administrasjonskostnader 2 286
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 45 575
Aktivitetsresultat 4 068
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 22 398
Sum eiendeler 22 398
Formålskapital 12 502
Gjeld 9 897
Sum formålskapital og gjeld 22 399
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 90,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.