Ronald Mcdonalds Barnefond

Daglig samler McDonald`s inn penger til Barnefondet gjennom bøssene som står ved kassen i restaurantene. Vi arrangerer også innsamlingsaksjoner gjennom året og får stor hjelp av våre leverandører og andre samarbeidspartnere. Verden over er det i dag 350 Ronald McDonald hus. I Norge har Barnefondet bygget familiehyttene til Stine Sofie Senteret i Grimstad. Senteret er verdens første mestringssenter for voldsutsatte barn og unge. Vi jobber for å gi familier i en vanskelig situasjon litt hjelp på veien.

Ønsker du å lære mer om oss, kontakt oss gjerne på Facebook, via nettsiden rmdbarnefond.no eller på epost: rmb@no.mcd.com

Les mer

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.