Norsk Rotary Forum

Rotary er en yrkesbasert og verdensomspennende serviceorganisasjon som arbeider for mellomfolkelig forståelse gjennom vennskap over landegrenser. Organisasjonen består av 34 000 klubber med til sammen 1,2 millioner medlemmer i mer enn 200 geografiske land og områder. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral

Les mer

Rotary ble grunnlagt i 1905 og etablerte noen år senere The Rotary Foundation som verktøy for å drive lokale og internasjonale prosjekter. Prosjektene tar tak i de underliggende årsakene til konflikter: Fattigdom, ulikheter, etniske spenning, mangel på utdanning og urettferdig fordeling av ressurser.

Rotary har konsentrert sitt arbeid om seks fokusområder:

  • Fred og konfliktforebygging/løsning
  • Sykdomsforebygging og behandling
  • Vann og sanitær
  • Barn- og mødrehelse
  • Grunnutdanning og leseferdighet
  • Økonomi- og samfunnsutvikling

Siden 1979 har Rotarys hovedmålet vært å utrydde sykdommen polio.

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.