Norsk Bangladesh Fadderforening

Formål for Norsk Bangladesh Fadderforening

  • Formidle utdanningsstipend til ubemidlede barn og ungdom i Bangladesh
  • Vekke andre organisasjoners og offentlige institusjoners interesse for dette hjelpearbeidet
  • Fremme og oppmuntre til kulturelt, sosialt og økonomisk samarbeid med Bangladesh
Les mer

Hovedtyngden av NBFs arbeid har vært formidling av utdanningsstipend til ubemidlede barn i Bangladesh. Dette er oppnådd gjennom rekruttering av personlige faddere til barna ved overnevnte skoler/barnehjem. Personlig fadderskap gir en mulighet til å knytte personlig kontakt med barnet. Skolene sender en eller to ganger i året karakterkort (Progress Report), og av og til foto, til foreningen som videresender dette til fadderne. Det kan også følge med en hilsen på engelsk fra barnet. Alle skolene er inspisert av NBF og funnet akseptable drifts- og undervisningsmessig, dette selv om de av forståelige grunner ikke kan sammenlignes med norske forhold. Ca annethvert år reiser styrerepresentanter fra NBF til Bangladesh for kontroll og tilsyn med skoler og barnehjem. I tilknytning til slike reiser kan det bli arrangert rimelige reiser for interesserte faddere. I tillegg har foreningen engasjert lokale personer som foretar inspeksjoner for foreningen mellom styrets besøk.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 404 219 626
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 404 219 626
Kostnader innsamling av midler 6 4 11
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 354 356 478
Administrasjonskostnader 61 65 47
Finanskostnader 4 4 4
Sum forbrukte midler 425 429 540
Aktivitetsresultat -21 -210 86
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 917 296 689
Sum eiendeler 917 296 689
Formålskapital 79 100 309
Gjeld 837 196 380
Sum formålskapital og gjeld 916 296 689
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 98,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.