Norsk Bangladesh Fadderforening

Formål for Norsk Bangladesh Fadderforening

  • Formidle utdanningsstipend til ubemidlede barn og ungdom i Bangladesh
  • Vekke andre organisasjoners og offentlige institusjoners interesse for dette hjelpearbeidet
  • Fremme og oppmuntre til kulturelt, sosialt og økonomisk samarbeid med Bangladesh
Les mer

Hovedtyngden av NBFs arbeid har vært formidling av utdanningsstipend til ubemidlede barn i Bangladesh. Dette er oppnådd gjennom rekruttering av personlige faddere til barna ved overnevnte skoler/barnehjem. Personlig fadderskap gir en mulighet til å knytte personlig kontakt med barnet. Skolene sender en eller to ganger i året karakterkort (Progress Report), og av og til foto, til foreningen som videresender dette til fadderne. Det kan også følge med en hilsen på engelsk fra barnet. Alle skolene er inspisert av NBF og funnet akseptable drifts- og undervisningsmessig, dette selv om de av forståelige grunner ikke kan sammenlignes med norske forhold. Ca annethvert år reiser styrerepresentanter fra NBF til Bangladesh for kontroll og tilsyn med skoler og barnehjem. I tilknytning til slike reiser kan det bli arrangert rimelige reiser for interesserte faddere. I tillegg har foreningen engasjert lokale personer som foretar inspeksjoner for foreningen mellom styrets besøk.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 402 404 219
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 402 404 219
Kostnader innsamling av midler 3 6 4
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 208 354 356
Administrasjonskostnader 60 61 65
Finanskostnader 4 4 4
Sum forbrukte midler 275 425 429
Aktivitetsresultat 127 -21 -210
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 750 917 296
Sum eiendeler 750 917 296
Formålskapital 207 79 100
Gjeld 750 837 196
Sum formålskapital og gjeld 957 916 296
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 99,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.