Life4kids Norge

Les mer

Aktivitetsregnskap 2018
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler 420 000
Andre inntekter
Sum anskaffede midler 420 000
Kostnader innsamling av midler 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 377 000
Administrasjonskostnader 0
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 377 000
Aktivitetsresultat 43 000
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018
Anleggsmidler
Omløpsmidler 44 000
Sum eiendeler 44 000
Formålskapital 41 000
Gjeld 3 000
Sum formålskapital og gjeld 44 000
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.