Life4kids Norge

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 441 420 000
Andre inntekter 73
Sum anskaffede midler 514 420 000
Kostnader innsamling av midler 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 13 0
Kostnader til organisasjonens formål 483 377 000
Administrasjonskostnader 6 0
Finanskostnader 0 0
Sum forbrukte midler 502 377 000
Aktivitetsresultat 12 43 000
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 58 44 000
Sum eiendeler 58 44 000
Formålskapital 53 41 000
Gjeld 4 3 000
Sum formålskapital og gjeld 57 44 000
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.