Ingeniører Uten Grenser Norge

Ingeniører Uten Grenser Norge arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder. Vi mener at tilgang til kunnskap og teknologi er vesentlig for å oppnå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Teknologi utgjør kjernen i vår moderne verden, og er avgjørende viktig for å skape en bærekraftig fremtid med mindre ulikhet.

Les mer

Ingeniører Uten Grenser Norge skal være organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden, og vår visjon er:

Teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden

I fellesskap med samarbeidsorganisasjoner og partnere skal vi oppnå vår visjon ved å:

  • Arbeide for effektive og bærekraftige prosjekter, forankret i lokale behov
  • Levere ingeniørkompetanse og teknologi til oppdrag og prosjekter i sårbare områder
  • Bidra til humanitær innovasjon
  • Inspirere, rekruttere og utvikle bistandskompetanse blant ingeniører og teknologer i Norge

Ingeniører Uten Grenser Norges arbeid følger de humanitære prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet

Ingeniører Uten Grenser (IUG) fremmer utvikling gjennom å formidle ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner. Hvert år gjennomfører vi en rekke oppdrag verden over for norske bistandsprosjekter, hvor kvalifiserte ingeniører er vårt bidrag. For å øke bevissthet og kompetanse rundt bistandsarbeid, tilbyr vi også støtte til studenter som ønsker å skrive en bistandsrelatert masteroppgave, Master med Mening. IUG er en medlemsbasert organisasjon, med partnere i norsk næringsliv og bistandssektor. Vi ble etablert i 2011 og er tilknyttet Ingeniører Uten Grenser globalt, gjennom Engineers Without Borders (EWB). 

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 351
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 290
Innsamlede midler 270
Andre inntekter 1 988
Sum anskaffede midler 2 899
Kostnader innsamling av midler 135
Andre kostnader til anskaffelse av midler 315
Kostnader til organisasjonens formål 1 835
Administrasjonskostnader 422
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 2 707
Aktivitetsresultat 192
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 9 133
Sum eiendeler 9 133
Formålskapital 840
Gjeld 8 293
Sum formålskapital og gjeld 9 133
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 50,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.