Human Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon med over 90 000 medlemmer i hele landet. Human-Etisk Forbund er i dag den største livssynsorganisasjon i Norge utenom Den norske kirke. 

Les mer

Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske livssyn.

Humanismen er et livssyn som baserer sin virkelighetsforståelse og etikk på menneskelig fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, følelser og medmenneskelighet. 

Humanismen setter mennesket i sentrum, og er uten religiøse forestillinger. Humanismen har som mål å fremme selvstendighet, frihet og ansvar, og å gi alle mennesker mulighet til å utvikle dette.

Forbundet arbeider for:

  • en livssynsnøytral stat, livssynsfrihet og respekt for menneskerettighetene i et pluralistisk samfunn
  • at alle skal ha et tilbud om humanistiske seremonier
  • å utvikle humanistiske livssyns- og omsorgstjenester
  • å gi medlemmene en sosial og organisatorisk ramme for livssynsidentitet og fellesskap
  • å øke kunnskapen om det humanistiske livssyn og organisasjonens virksomhet.
Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 20 298 19 988 15 445
Offentlige tilskudd 115 958 110 652 104 393
Andre tilskudd 4 47 48
Innsamlede midler 157 257 469
Andre inntekter 9 734 13 048 14 030
Sum anskaffede midler 146 151 143 992 134 385
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 8 441 4 765 4 039
Kostnader til organisasjonens formål 116 622 96 561 92 118
Administrasjonskostnader 19 549 18 579 18 300
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 144 612 119 905 114 457
Aktivitetsresultat 1 539 24 087 19 928
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 5 517 3 704 382
Omløpsmidler 134 161 129 056 102 701
Sum eiendeler 139 678 132 760 103 083
Formålskapital 79 711 74 124 50 978
Gjeld 59 967 58 636 55 542
Sum formålskapital og gjeld 139 678 132 760 106 520
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.