Human Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon med over 90 000 medlemmer i hele landet. Human-Etisk Forbund er i dag den største livssynsorganisasjon i Norge utenom Den norske kirke. 

Les mer

Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske livssyn.

Humanismen er et livssyn som baserer sin virkelighetsforståelse og etikk på menneskelig fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, følelser og medmenneskelighet. 

Humanismen setter mennesket i sentrum, og er uten religiøse forestillinger. Humanismen har som mål å fremme selvstendighet, frihet og ansvar, og å gi alle mennesker mulighet til å utvikle dette.

Forbundet arbeider for:

  • en livssynsnøytral stat, livssynsfrihet og respekt for menneskerettighetene i et pluralistisk samfunn
  • at alle skal ha et tilbud om humanistiske seremonier
  • å utvikle humanistiske livssyns- og omsorgstjenester
  • å gi medlemmene en sosial og organisatorisk ramme for livssynsidentitet og fellesskap
  • å øke kunnskapen om det humanistiske livssyn og organisasjonens virksomhet.
Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 19 988 15 445 15 773
Offentlige tilskudd 110 652 104 393 93 813
Andre tilskudd 47 48 80
Innsamlede midler 257 469 1 226
Andre inntekter 13 048 14 030 9 427
Sum anskaffede midler 143 992 134 385 120 319
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 4 765 4 039 4 433
Kostnader til organisasjonens formål 96 561 92 118 100 631
Administrasjonskostnader 18 579 18 300 18 447
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 119 905 114 457 123 511
Aktivitetsresultat 24 087 19 928 -3 192
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 3 704 382 6 950
Omløpsmidler 129 056 102 701 74 137
Sum eiendeler 132 760 103 083 81 087
Formålskapital 74 124 50 978 30 268
Gjeld 58 636 55 542 50 819
Sum formålskapital og gjeld 132 760 106 520 81 087
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.