Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Vi er bygget opp som en medlemsorganisasjon for bedrifter, kommuner, organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til et rent Norge. Grunntanken er at forsøpling er et felles ansvar, og at alle kan bidra.


Organisasjoner leverer regnskap for første gang for det året den ble godkjent. Hold Norge Rent ble godkjent i 2021. Regnskap mm. for 2021 vil dermed bli tilgjengelig her ila. 3 kvartal 2022.

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.