Fian-Norge

Det er en grunnleggende menneskerett å brødfrø seg selv. Denne retten brytes hver dag til tross for at på det verdensbasis produseres nok mat. Over 1 milliard mennesker er i dag sultne. FIAN (FoodFirst Information and Action Network) er en uavhengig, internasjonal menneskerettighetorganisasjon som arbeider for å opplyse om og sikre enkeltindividets rett til fullgod mat.

Les mer

FIAN arbeider for å sikre enkeltindividets rett til mat gjennom engasjement i enkeltsaker og informasjonsvirksomhet. FIAN samarbeider med andre organisasjoner med å påvirke nasjonale og internasjonale myndigheter. På forespørsel fra lokale organisasjoner legger FIAN press på myndigheter, internasjonale organisasjoner eller multinasjonale selskaper når retten til mat krenkes. Spesielt viktig er medlemmenes innsats i brevaksjoner! FIAN utgjøres av et internasjonalt sekretariat (FIAN IS) i Heidelberg og nasjonale underavdelinger i 20 land, deriblant FIAN Norge, med egne lokale grupper. FIAN Norge samarbeider blant annet med FIAN Uttar Pradesh. FIAN bygger sitt arbeid på pilarer som verdenserklæringen om menneskerettighetene og konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 42 44 53
Offentlige tilskudd 0 1 445 2 087
Andre tilskudd 206 384 135
Innsamlede midler 23 65 71
Andre inntekter 28 0 0
Sum anskaffede midler 299 1 938 2 346
Kostnader innsamling av midler 1 8 7
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 237 1 808 2 145
Administrasjonskostnader 69 43 42
Finanskostnader 0 2 13
Sum forbrukte midler 307 1 861 2 181
Aktivitetsresultat -8 77 165
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 12 0 0
Omløpsmidler 385 421 481
Sum eiendeler 397 421 481
Formålskapital 239 248 170
Gjeld 158 173 311
Sum formålskapital og gjeld 397 421 481
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 95,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.