Aurora Live Aid

Aurora Live Aid er en frivillig forening.

          

Les mer

  Aurora Live Aid skal:

– drive frivillig humanitært arbeid innen helse- og sosialsektor i utvalgte, underpriviligerte områder eller befolkningsgrupper i verden, uavhengig av etnisk tilhørighet, religion eller politisk ståsted.

– drive humanitært arbeid, som kan være økonomisk eller praktisk støtte til eksisterende prosjekter, oppstart av nye prosjekter eller overføring av midler til andre frivillige foreninger med samme formål.

– innsamle økonomiske midler med tanke på å realisere ovenstående.

– jobbe aktivt med nett-working i områder der hjelp ytes, med tanke på å etablere, utvikle og optimere samarbeid med lokale samarbeidspartnere.

– være non-profitable for medlemmer. Foreningens hovedintensjon er at mest mulig av økonomisk støtte går ubeskåret til de prosjekter eller mennesker man ønsker å hjelpe, eller de forhold man ønsker å påvirke. Lønn til lokale frivillige eller lokal fagkunnskap skal følgelig begrenses mest mulig, men dog ikke mer enn at realistiske rammebetingelser for gjennomføring av prosjekter bevares.

– supervisere prosjekter som mottar støtte, med tanke på å sikre at støtte brukes i henhold til ovenstående, og i tråd med inngåtte intensjonsavtaler og fremlagte budsjetter.

            – Foreningen har så langt pågående prosjekter i Libanon og Zimbabwe.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 5 5 5
Andre tilskudd 99 0 99
Innsamlede midler 101 143 101
Andre inntekter 1 15 1
Sum anskaffede midler 206 163 206
Kostnader innsamling av midler 2 2 2
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 212 170 150
Administrasjonskostnader 14 22 14
Finanskostnader 2 2 2
Sum forbrukte midler 230 196 168
Aktivitetsresultat -24 -33 38
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 92 0
Omløpsmidler 390 122 143
Sum eiendeler 390 214 143
Formålskapital 190 214 142
Gjeld 200 0 200
Sum formålskapital og gjeld 390 214 342
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 98,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.