Ungdom mot Narkotika – UMN

Organisasjonen Ungdom mot Narkotika – UMN står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Ungdom mot Narkotika.

Ungdom mot Narkotika har helt unnlatt å svare på gjentatte henvendelser fra Innsamlingskontrollen. Vi legger etter dette til grunn at organisasjonen ikke ønsker å gi opplysninger om sentrale økonomiske og organisatoriske forhold. Manglende åpenhet er et brudd på de etiske retningslinjene for innsamling i Norge.

Ungdom mot Narkotika tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.


Ungdom mot Narkotika ble ført på OBS-listen i juni 2021