Foreningen Aktivitetsgleder

Organisasjonen Foreningen Aktivitetsgleder står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Foreningen Aktivitetsgleder.

Etter de opplysninger vi har mottatt kommer hoveddelen av Foreningen Aktivitetsgleders inntekter fra telefonsalg via Bistandshuset. Fra Bistandshuset AS får vi opplyst at ca 75% av midlene som samles inn beholdes av innsamler, mens bare ca 25% går videre til organisasjonen. Vi legger etter dette til grunn at vesentlige deler av de innsamlede midlene ikke tilfaller formålet, men benyttes til administrasjon og kostnader til innsamling, uten at det er hold i at dette er initialkostnad. 

Foreningen Aktivitetsgleder har heller ikke svart tilfredsstillende på spørsmål vi har kommet med rundt drift og finansiering av organisasjonen.

I tillegg har sentrale personer i organisasjonen vært involvert i konkursen til Foreningen Special Olympics. I konkursberetningen av denne fremkom det en rekke kritikkverdige forhold og mulige lovbrudd, inkludert manglende dokumentasjon og kontroll.

Foreningen Aktivitetsgleder tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som  Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål. I tillegg mener vi det er grunn til å være skeptisk med bakgrunn til ledelsens historikk.