Impact Norway

Imapct Norway er del av et internasjonalt nettverk av uavhengige nasjonale IMPACT-stiftelser.

Les mer

IMPACT NORWAY har følgende fokusområder:

  • Forebygger og avhjelper funksjonshemminger for å bidra til fattigdomsreduksjon
  • Satser på stort volum til lave kostnader for å kunne hjelpe flest mulig
  • Når ut til fattigfolk på landsbygda, ofte til vanskelig tilgjengelige områder
  • Utvikler konsepter som er enkle å videreføre andre steder
  • Mobiliserer ressurser for det globale IMPACT-programmet
  • Har et styre med åtte medlemmer og et råd bestående av åtte ressurspersoner.

Bangladesh er INs hovedsamarbeidsland. Med over 15 millioner funksjonshemmede er utfordringene enorme.
Både det forebyggende arbeidet og enkel kirurgi er vesentlige elementer i vårt arbeid på landsbygda.

Hva arbeider vi med ?
Som et ledd i fattigdomsbekjempelse arbeider IIMPACT NORWAY (IN) spesielt med funksjonshemmede i utviklingsland. IN arbeider for at funksjonshemming blir hindret, redusert/avhjulpet i betydelig omfang, spesielt blant fattige mennesker i vanskelig tilgjengelige områder.

Ved å initiere og forestå omfattende, kostnadseffektive prosjekter i samarbeid med IMPACT-nettverkets mange lokale organisasjoner, bidrar vi til at funksjonshemmede kan hjelpes mot en mest mulig normal tilværelse, spesielt med sikte på utdanning og arbeid.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Flere vellykkede prosjekter i Bangladesh og Kambodsja preget 2015, mens det blir planlegging av nye program i Nepal, og deretter inn mot Myanmar, som kommer til å dominere i tiden fremover.

 

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd0102130
Andre tilskudd3001 689
Innsamlede midler2 4151 588134
Andre inntekter012
Sum anskaffede midler2 4451 6911 955
Kostnader innsamling av midler154164168
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål2 1401 7851 465
Administrasjonskostnader145143339
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler2 4392 0921 972
Aktivitetsresultat4 884-401-17
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler000
Omløpsmidler00653
Sum eiendeler00653
Formålskapital91399485
Gjeld2170169
Sum formålskapital og gjeld308399654
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201693,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.

Kommentarer fra organisasjonen

IMPACT jobber for at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.  For å nå ut til fattige mennesker i vanskelig tilgjengelige områder uten tilstrekkelig helsetilbud, har IMPACT utviklet innovative, mobile konsepter som sykehusbåt og sykehustog. IMPACT har prosjekter i 11 land i Afrika og Asia, som implementeres av et nettverk av autonome, nasjonale IMPACT-stiftelser.

 

(Les mer her: link til www.impactnorway.org)