Forut Solidaritetsaksjon For Utvikling

 FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling, er en norsk organisasjon med basis i de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og junior og barneorganisasjonen JUBA. Formålet er å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring. Operativ i fem land FORUT er involvert i utviklingssamarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone og Malawi. FORUT har rammeavtale med NORAD, noe som sikrer langsiktig finansiering av prosjektene (se det enkelte land). 

Les mer

Informasjon i Norge Informasjons- og holdningsskapende arbeid i Norge er i tillegg til prosjektsamarbeidet en viktig del av FORUTs virksomhet. Denne virksomheten, som har fått et stort omfang, fokuserer generelt på nord/sør-spørsmål, men også på FORUTs egen virksomhet og idégrunnlag, FORUT har rammeavtale med NORAD for sitt informasjonsarbeid. Internasjonalt rusmiddelprosjekt - ADD FORUT vil gjennom prosjektet profilere seg som en solidaritetsorganisasjon med rusmiddelspørsmål som særlig kompetanseområde. Et av målene for ADD (Alcohol, Drugs and Development) er å tilegne seg kunnskap om hvilken rolle alkohol og andre rusmidler spiller i de ulike samarbeidsland, i hvilket omfang de brukes og hvilken kulturell og historisk sammenheng de står i.

Kunnskapen og kompetansen som våre samarbeidspartnere får gjennom dette arbeidet, skal danne grunnlag for å utvikle gode og relevante modeller for forebyggende arbeid. Kampanjer i skoler og barnehager FORUT driver en omfattende kampanjevirksomhet med ulike undervisningsopplegg for norske barnehager og skoler. Årlig deltar ca. 80 000 barn i ulike FORUT-aksjoner, som handler om barn i fremmede kulturer. En viktig del av disse aksjonene er den praktiske solidaritetshandlingen, som skaper engasjement og lokal mobilisering. Særlig i barnehagene har FORUTs opplegg blitt godt mottatt.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd42 54737 51829 941
Andre tilskudd94800
Innsamlede midler17 54917 62913 203
Andre inntekter557422235
Sum anskaffede midler61 60155 56943 379
Kostnader innsamling av midler4 1494 0754 306
Andre kostnader til anskaffelse av midler1 6741 7521 712
Kostnader til organisasjonens formål37 51447 09037 524
Administrasjonskostnader1 4331 3721 488
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler44 77054 28945 030
Aktivitetsresultat16 8311 280-1 651
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler816741679
Omløpsmidler32 43614 54413 596
Sum eiendeler33 25215 28514 275
Formålskapital29 11811 34710 067
Gjeld4 1353 9384 208
Sum formålskapital og gjeld33 25315 28514 275
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201676,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.