Forut Solidaritetsaksjon For Utvikling

 FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling, er en norsk organisasjon med basis i de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og junior og barneorganisasjonen JUBA. Formålet er å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring. Operativ i fem land FORUT er involvert i utviklingssamarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone og Malawi. FORUT har rammeavtale med NORAD, noe som sikrer langsiktig finansiering av prosjektene (se det enkelte land). 

Les mer

Informasjon i Norge Informasjons- og holdningsskapende arbeid i Norge er i tillegg til prosjektsamarbeidet en viktig del av FORUTs virksomhet. Denne virksomheten, som har fått et stort omfang, fokuserer generelt på nord/sør-spørsmål, men også på FORUTs egen virksomhet og idégrunnlag, FORUT har rammeavtale med NORAD for sitt informasjonsarbeid. Internasjonalt rusmiddelprosjekt - ADD FORUT vil gjennom prosjektet profilere seg som en solidaritetsorganisasjon med rusmiddelspørsmål som særlig kompetanseområde. Et av målene for ADD (Alcohol, Drugs and Development) er å tilegne seg kunnskap om hvilken rolle alkohol og andre rusmidler spiller i de ulike samarbeidsland, i hvilket omfang de brukes og hvilken kulturell og historisk sammenheng de står i.

Kunnskapen og kompetansen som våre samarbeidspartnere får gjennom dette arbeidet, skal danne grunnlag for å utvikle gode og relevante modeller for forebyggende arbeid. Kampanjer i skoler og barnehager FORUT driver en omfattende kampanjevirksomhet med ulike undervisningsopplegg for norske barnehager og skoler. Årlig deltar ca. 80 000 barn i ulike FORUT-aksjoner, som handler om barn i fremmede kulturer. En viktig del av disse aksjonene er den praktiske solidaritetshandlingen, som skaper engasjement og lokal mobilisering. Særlig i barnehagene har FORUTs opplegg blitt godt mottatt.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd30 95242 54737 518
Andre tilskudd6809480
Innsamlede midler17 97317 54917 629
Andre inntekter677557422
Sum anskaffede midler50 28261 60155 569
Kostnader innsamling av midler4 2884 1494 075
Andre kostnader til anskaffelse av midler1 7531 6741 752
Kostnader til organisasjonens formål45 60437 51447 090
Administrasjonskostnader1 4721 4331 372
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler53 11744 77054 289
Aktivitetsresultat-2 83516 8311 280
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler898816741
Omløpsmidler29 79332 43614 544
Sum eiendeler30 69133 25215 285
Formålskapital26 28329 11811 347
Gjeld4 4084 1353 938
Sum formålskapital og gjeld30 69133 25315 285
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201776,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.