Forut Solidaritetsaksjon For Utvikling

 FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling, er en norsk organisasjon med basis i de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og junior og barneorganisasjonen JUBA. Formålet er å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring. Operativ i fem land FORUT er involvert i utviklingssamarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone og Malawi. FORUT har rammeavtale med NORAD, noe som sikrer langsiktig finansiering av prosjektene (se det enkelte land). 

Les mer

Informasjon i Norge Informasjons- og holdningsskapende arbeid i Norge er i tillegg til prosjektsamarbeidet en viktig del av FORUTs virksomhet. Denne virksomheten, som har fått et stort omfang, fokuserer generelt på nord/sør-spørsmål, men også på FORUTs egen virksomhet og idégrunnlag, FORUT har rammeavtale med NORAD for sitt informasjonsarbeid. Internasjonalt rusmiddelprosjekt - ADD FORUT vil gjennom prosjektet profilere seg som en solidaritetsorganisasjon med rusmiddelspørsmål som særlig kompetanseområde. Et av målene for ADD (Alcohol, Drugs and Development) er å tilegne seg kunnskap om hvilken rolle alkohol og andre rusmidler spiller i de ulike samarbeidsland, i hvilket omfang de brukes og hvilken kulturell og historisk sammenheng de står i.

Kunnskapen og kompetansen som våre samarbeidspartnere får gjennom dette arbeidet, skal danne grunnlag for å utvikle gode og relevante modeller for forebyggende arbeid. Kampanjer i skoler og barnehager FORUT driver en omfattende kampanjevirksomhet med ulike undervisningsopplegg for norske barnehager og skoler. Årlig deltar ca. 80 000 barn i ulike FORUT-aksjoner, som handler om barn i fremmede kulturer. En viktig del av disse aksjonene er den praktiske solidaritetshandlingen, som skaper engasjement og lokal mobilisering. Særlig i barnehagene har FORUTs opplegg blitt godt mottatt.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201520142013
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd37 51829 94134 250
Andre tilskudd000
Innsamlede midler17 62913 20311 239
Andre inntekter422235542
Sum anskaffede midler55 56943 37946 031
Kostnader innsamling av midler4 0754 3063 258
Andre kostnader til anskaffelse av midler1 7521 7121 732
Kostnader til organisasjonens formål47 09037 52440 723
Administrasjonskostnader1 3721 4881 511
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler54 28945 03047 224
Aktivitetsresultat1 280-1 651-1 193
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201520142013
Anleggsmidler741679100
Omløpsmidler14 54413 59614 697
Sum eiendeler15 28514 27514 797
Formålskapital11 34710 06711 718
Gjeld3 9384 2083 079
Sum formålskapital og gjeld15 28514 27514 797
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201576,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 4 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.