Stiftelsen Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon som siden 1946 har gitt hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden.

Vi bruker over 90 prosent av midlene der de aller fleste flyktningene er ute i verden. Arbeid, mat, klær, en trygg og god seng å sovne i - uansett hvem du spør i verden, er det dette som teller. Pengene vi samler inn, forvaltes direkte av oss og brukes der det er størst behov. Alle prosjektene våre styres av en liten, men effektiv administrasjon i Norge.

Vi arbeider i krigs- og konfliktområder. Drøyt 8,7 millioner mennesker i 31 land mottok hjelp fra Flyktninghjelpen i løpet av 2017. noe som er en betydelig økning fra 2016. Våre 7.400 medarbeidere jobber direkte med disse (se s 6 og 7 i Styrets årsberetning).

Flyktninghjelpen driver verdens mest brukte beredskapsstyrke, og i 2017 utførte vi 543 oppdrag for FN, internasjonale organisasjoner og nasjonale aktører. Samlet bidro de med 2.755 månedsverk (se s 15 i Styrets årsberetning).  Dette er eksperter med lang erfaring og kompetanse innen blant annet ernæring, utdanning, ingeniørfag, kommunikasjon, logistikk og beskyttelse av barn. De kan på kort varsel rykke ut til nødhjelpsarbeid ved kriser over hele verden

Flere steder er vi den eneste humanitære organisasjonen på plass. Vi hjelper der nøden er størst.

Programmene våre i felt er basert på fem kjerneaktiviteter: Husly (bygging av hjem og skoler), Utdanning, Matvaresikkerhet, Vann- og sanitærforhold, Juridisk rådgivning/ informasjon og Leirdrift. Flyktninghjelpen har fokus på å nå ut de som har størst behov for hjelp. Mange steder har imidlertid krig og konflikt hindret vår tilgang til mennesker i nød.

 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd1 036 854817 373752 979
Andre tilskudd2 862 4782 144 1821 896 398
Innsamlede midler90 88799 641119 712
Andre inntekter29 54019 07914 434
Sum anskaffede midler4 019 7593 080 2752 783 523
Kostnader innsamling av midler29 68222 83023 198
Andre kostnader til anskaffelse av midler5 9326 2960
Kostnader til organisasjonens formål3 987 5693 019 9712 721 389
Administrasjonskostnader27 52220 26321 242
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler4 050 7053 069 3602 765 829
Aktivitetsresultat-30 94610 91517 694
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler3 0102 6563 797
Omløpsmidler1 536 4201 433 1561 147 748
Sum eiendeler1 539 4301 435 8121 151 545
Formålskapital405 329408 059387 005
Gjeld1 134 1001 025 097764 539
Sum formålskapital og gjeld1 539 4291 433 1561 151 544
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201767,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.

Kommentarer fra organisasjonen

Kommentarer fra organisasjonen:

Ordinære tilskudd er satt opp i tråd med det offisielle aktivitetsregnskapet, hvor ’Offentlige tilskudd’ tilsvarer ‘Tilskudd fra norske donorer’ og ‘Andre tilskudd’ i vårt Aktivitetsregnskap, mens ’Andre tilskudd’ tilsvarer ‘Tilskudd fra utenlandske donorer’ i vårt Aktivitetsregnskap. Alt er definert som tilskudd, uavhengig av om det er fra norske eller utenlandske donorer.

Flyktninghjelpen har fortsatt stor suksess med strategien for å utvide donorbasen, som har resultert i at inntekter fra internasjonale aktører som FN, EU-systemet og andre lands myndigheter (Sverige, England, Sveits, Tyskland, Nederland, USA, Canada) er på et høyere nivå enn midler mottatt fra Norge.

Administrasjonskostnaden er lav, men beregnet i henhold til Foreløpig regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Note 3 i årsregnskapet beskriver tydelig hva som inngår i beregningen og også hvordan andre kostnader er beregnet/klassifisert. Der fremgår bl.a. at den dominerende andelen av hovedkontoret som arbeider med support til utevirksomheten, er klassifisert som Indirekte formålsaktivitet og utgjør drøyt 5 % av de totale kostnadene. I note 3 er også innsamlings-, formåls- og administrasjonsprosent oppgitt for 5 siste år.

Flyktninghjelpen har samlet hatt noe lavere inntekter fra innsamlede midler i 2017 enn i 2016, ref. note 2. Fra private givere har det imidlertid vært en vesentlig økning, mens fra bedrifter en nedgang. Vi har også hatt mindre pro bono inntekter fra 2016 til 2017, samt at inntekt fra Artistgalla var inkludert i 2016. Utgifter til innsamling av midler har vært noe høyere fordi vi har startet omfattende investeringer i nye faddere som vi antar vil slå positivt ut i 2018.

Finansposter vises netto (finansinntekter minus finanskostnader) på linjen ‘Finans- og investeringsinntekter’ likt som i vårt offisielle aktivitetsregnskap.