Stiftelsen Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon som siden 1946 har gitt hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden.

Les mer

Vi bruker over 90 prosent av midlene der de aller fleste flyktningene er ute i verden Arbeid, mat, klær, en trygg og god seng å sovne i - uansett hvem du spør i verden, er det dette som teller. Pengene vi samler inn, forvaltes direkte av oss og brukes der det er størst behov. Alle prosjektene våre styres av en liten, men effektiv administrasjon i Norge.

Vi arbeider i krigs- og konfliktområder. Nesten 5, 4 millioner mennesker i 31 land mottok hjelp fra Flyktninghjelpen i løpet av 2015. Våre 4.648 medarbeidere jobber direkte med disse.

Flyktninghjelpen driver verdens mest brukte beredskapsstyrke, og i 2015 sendte vi ut eksperter på nesten 800 oppdrag i 70 land. Flere steder er vi den eneste humanitære organisasjonen på plass. Vi hjelper der nøden er størst

Programmene våre i felt er basert på fem kjerneaktiviteter: Husly (bygging av hjem og skoler), Utdanning, Juridisk rådgivning og informasjon, Matvaresikkerhet og Vann- og sanitærforhold. Flyktninghjelpen har fokus på å nå ut de som har størst behov for hjelp. I løpet av 2015 klarte vi å nå ut til mer enn 20 nye befolkningsgrupper i de landene hvor vi har programaktivitet. Mange steder har likevel krig og konflikt hindret vår tilgang til mennesker i nød. Syria, Jemen og Sør-Sudan var de landene hvor det var mest krevende å nå fram med hjelp.

Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP består av 900 kvinner og menn, som på kort varsel kan rykke ut til nødhjelpsarbeid ved kriser over hele verden. Dette er eksperter med lang erfaring og kompetanse innen blant annet ernæring, utdanning, ingeniørfag, kommunikasjon, logistikk og beskyttelse av barn.

 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd817 373752 979674 512
Andre tilskudd2 144 1821 896 3981 649 874
Innsamlede midler99 641119 71275 447
Andre inntekter19 07914 43419 972
Sum anskaffede midler3 080 2752 783 5232 419 805
Kostnader innsamling av midler22 83023 19820 170
Andre kostnader til anskaffelse av midler6 29600
Kostnader til organisasjonens formål3 019 9712 721 3892 331 035
Administrasjonskostnader20 26321 24216 260
Finanskostnader004 252
Sum forbrukte midler3 069 3602 765 8292 371 717
Aktivitetsresultat10 91517 69448 088
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler2 6563 7974 545
Omløpsmidler1 433 1561 147 748918 614
Sum eiendeler1 435 8121 151 545923 159
Formålskapital408 059387 005369 311
Gjeld1 025 097764 539553 849
Sum formålskapital og gjeld1 433 1561 151 544923 160
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201677,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.

Kommentarer fra organisasjonen

Ordinære tilskudd er satt opp i tråd med det offisielle årsregnskapet, hvor ’Offentlige tilskudd’ er fra norske myndigheter/donorer, mens ’Andre tilskudd’ er fra internasjonale myndigheter/donorer. Flyktninghjelpen har fortsatt stor suksess med strategien for å utvide donorbasen, som har resultert i at inntekter fra internasjonale aktører som FN, EU-systemet og andre lands myndigheter (Sverige, England, Sveits, Canada) er på et høyere nivå enn midler mottatt fra Norge.

Administrasjonskostnaden er lav, men beregnet i henhold til Foreløpig regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Note 3 i årsregnskapet beskriver tydelig hva som inngår i beregningen og også hvordan andre kostnader er beregnet/klassifisert. Der fremgår bl.a. at den dominerende andelen av hovedkontoret som arbeider med support til utevirksomheten er klassifisert som Indirekte formålsaktivitet og utgjør 5,3 % av de totale kostnadene. I note 3 er også innsamlings-, formåls- og administrasjonsprosent oppgitt for 5 siste år.

Flyktninghjelpen har hatt høyere inntekter fra innsamlede midler i 2014 enn i 2013, ref note 2. Hovedsakelig kommer dette av at vi i 2014 hadde Artistgalla og mottok 10 mill fra regjeringen samt at vi har økt vår fadderbase og fått mer inntekter fra disse i 2014. Vi har også hatt høyere utgifter til innsamling av midler, dette av samme grunn (arrangement av Artistgalla).

Finansposter vises netto (finansinntekter minus finanskostnader) på linjen ‘Finans- og investeringsinntekter’ likt som i vårt offisielle aktivitetsregnskap.