Stiftelsen Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon som siden 1946 har gitt hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden.

Les mer

Vi bruker over 90 prosent av midlene der de aller fleste flyktningene er ute i verden Arbeid, mat, klær, en trygg og god seng å sovne i - uansett hvem du spør i verden, er det dette som teller. Pengene vi samler inn, forvaltes direkte av oss og brukes der det er størst behov. Alle prosjektene våre styres av en liten, men effektiv administrasjon i Norge.

Vi arbeider i krigs- og konfliktområder. Nesten 5, 4 millioner mennesker i 31 land mottok hjelp fra Flyktninghjelpen i løpet av 2015. Våre 4.648 medarbeidere jobber direkte med disse.

Flyktninghjelpen driver verdens mest brukte beredskapsstyrke, og i 2015 sendte vi ut eksperter på nesten 800 oppdrag i 70 land. Flere steder er vi den eneste humanitære organisasjonen på plass. Vi hjelper der nøden er størst

Programmene våre i felt er basert på fem kjerneaktiviteter: Husly (bygging av hjem og skoler), Utdanning, Juridisk rådgivning og informasjon, Matvaresikkerhet og Vann- og sanitærforhold. Flyktninghjelpen har fokus på å nå ut de som har størst behov for hjelp. I løpet av 2015 klarte vi å nå ut til mer enn 20 nye befolkningsgrupper i de landene hvor vi har programaktivitet. Mange steder har likevel krig og konflikt hindret vår tilgang til mennesker i nød. Syria, Jemen og Sør-Sudan var de landene hvor det var mest krevende å nå fram med hjelp.

Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP består av 900 kvinner og menn, som på kort varsel kan rykke ut til nødhjelpsarbeid ved kriser over hele verden. Dette er eksperter med lang erfaring og kompetanse innen blant annet ernæring, utdanning, ingeniørfag, kommunikasjon, logistikk og beskyttelse av barn.

 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201520142013
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd752 979674 512664 368
Andre tilskudd1 896 3981 649 8741 150 787
Innsamlede midler119 71275 44745 347
Andre inntekter14 43419 97221 198
Sum anskaffede midler2 783 5232 419 8051 881 700
Kostnader innsamling av midler23 19820 1709 640
Andre kostnader til anskaffelse av midler005 497
Kostnader til organisasjonens formål2 721 3892 331 0351 839 906
Administrasjonskostnader21 24216 26016 445
Finanskostnader04 2520
Sum forbrukte midler2 765 8292 371 7171 871 488
Aktivitetsresultat17 69448 08810 212
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201520142013
Anleggsmidler3 7974 5453 720
Omløpsmidler1 147 748918 614852 647
Sum eiendeler1 151 545923 159856 367
Formålskapital387 005369 311321 224
Gjeld764 539553 849535 143
Sum formålskapital og gjeld1 151 544923 160856 367
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201580,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 4 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.

Kommentarer fra organisasjonen

Ordinære tilskudd er satt opp i tråd med det offisielle årsregnskapet, hvor ’Offentlige tilskudd’ er fra norske myndigheter/donorer, mens ’Andre tilskudd’ er fra internasjonale myndigheter/donorer. Flyktninghjelpen har fortsatt stor suksess med strategien for å utvide donorbasen, som har resultert i at inntekter fra internasjonale aktører som FN, EU-systemet og andre lands myndigheter (Sverige, England, Sveits, Canada) er på et høyere nivå enn midler mottatt fra Norge.

Administrasjonskostnaden er lav, men beregnet i henhold til Foreløpig regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Note 3 i årsregnskapet beskriver tydelig hva som inngår i beregningen og også hvordan andre kostnader er beregnet/klassifisert. Der fremgår bl.a. at den dominerende andelen av hovedkontoret som arbeider med support til utevirksomheten er klassifisert som Indirekte formålsaktivitet og utgjør 5,3 % av de totale kostnadene. I note 3 er også innsamlings-, formåls- og administrasjonsprosent oppgitt for 5 siste år.

Flyktninghjelpen har hatt høyere inntekter fra innsamlede midler i 2014 enn i 2013, ref note 2. Hovedsakelig kommer dette av at vi i 2014 hadde Artistgalla og mottok 10 mill fra regjeringen samt at vi har økt vår fadderbase og fått mer inntekter fra disse i 2014. Vi har også hatt høyere utgifter til innsamling av midler, dette av samme grunn (arrangement av Artistgalla).

Finansposter vises netto (finansinntekter minus finanskostnader) på linjen ‘Finans- og investeringsinntekter’ likt som i vårt offisielle aktivitetsregnskap.