Stiftelsen Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon som siden 1946 har gitt hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden.

Vi bruker over 90 prosent av midlene der de aller fleste flyktningene er ute i verden. Arbeid, mat, klær, en trygg og god seng å sovne i - uansett hvem du spør i verden, er det dette som teller. Pengene vi samler inn, forvaltes direkte av oss og brukes der det er størst behov. Alle prosjektene våre styres av en liten, men effektiv administrasjon i Norge.

Vi arbeider i krigs- og konfliktområder. Drøyt 8,7 millioner mennesker i 31 land mottok hjelp fra Flyktninghjelpen i løpet av 2017. noe som er en betydelig økning fra 2016. Våre 7.400 medarbeidere jobber direkte med disse (se s 6 og 7 i Styrets årsberetning).

Flyktninghjelpen driver verdens mest brukte beredskapsstyrke, og i 2017 utførte vi 543 oppdrag for FN, internasjonale organisasjoner og nasjonale aktører. Samlet bidro de med 2.755 månedsverk (se s 15 i Styrets årsberetning).  Dette er eksperter med lang erfaring og kompetanse innen blant annet ernæring, utdanning, ingeniørfag, kommunikasjon, logistikk og beskyttelse av barn. De kan på kort varsel rykke ut til nødhjelpsarbeid ved kriser over hele verden

Flere steder er vi den eneste humanitære organisasjonen på plass. Vi hjelper der nøden er størst.

Programmene våre i felt er basert på fem kjerneaktiviteter: Husly (bygging av hjem og skoler), Utdanning, Matvaresikkerhet, Vann- og sanitærforhold, Juridisk rådgivning/ informasjon og Leirdrift. Flyktninghjelpen har fokus på å nå ut de som har størst behov for hjelp. Mange steder har imidlertid krig og konflikt hindret vår tilgang til mennesker i nød.

 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd817 373752 979674 512
Andre tilskudd2 144 1821 896 3981 649 874
Innsamlede midler99 641119 71275 447
Andre inntekter19 07914 43419 972
Sum anskaffede midler3 080 2752 783 5232 419 805
Kostnader innsamling av midler22 83023 19820 170
Andre kostnader til anskaffelse av midler6 29600
Kostnader til organisasjonens formål3 019 9712 721 3892 331 035
Administrasjonskostnader20 26321 24216 260
Finanskostnader004 252
Sum forbrukte midler3 069 3602 765 8292 371 717
Aktivitetsresultat10 91517 69448 088
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler2 6563 7974 545
Omløpsmidler1 433 1561 147 748918 614
Sum eiendeler1 435 8121 151 545923 159
Formålskapital408 059387 005369 311
Gjeld1 025 097764 539553 849
Sum formålskapital og gjeld1 433 1561 151 544923 160
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201677,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.

Kommentarer fra organisasjonen

Kommentarer fra organisasjonen:

Ordinære tilskudd er satt opp i tråd med det offisielle aktivitetsregnskapet, hvor ’Offentlige tilskudd’ tilsvarer ‘Tilskudd fra norske donorer’ og ‘Andre tilskudd’ i vårt Aktivitetsregnskap, mens ’Andre tilskudd’ tilsvarer ‘Tilskudd fra utenlandske donorer’ i vårt Aktivitetsregnskap. Alt er definert som tilskudd, uavhengig av om det er fra norske eller utenlandske donorer.

Flyktninghjelpen har fortsatt stor suksess med strategien for å utvide donorbasen, som har resultert i at inntekter fra internasjonale aktører som FN, EU-systemet og andre lands myndigheter (Sverige, England, Sveits, Tyskland, Nederland, USA, Canada) er på et høyere nivå enn midler mottatt fra Norge.

Administrasjonskostnaden er lav, men beregnet i henhold til Foreløpig regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Note 3 i årsregnskapet beskriver tydelig hva som inngår i beregningen og også hvordan andre kostnader er beregnet/klassifisert. Der fremgår bl.a. at den dominerende andelen av hovedkontoret som arbeider med support til utevirksomheten, er klassifisert som Indirekte formålsaktivitet og utgjør drøyt 5 % av de totale kostnadene. I note 3 er også innsamlings-, formåls- og administrasjonsprosent oppgitt for 5 siste år.

Flyktninghjelpen har samlet hatt noe lavere inntekter fra innsamlede midler i 2017 enn i 2016, ref. note 2. Fra private givere har det imidlertid vært en vesentlig økning, mens fra bedrifter en nedgang. Vi har også hatt mindre pro bono inntekter fra 2016 til 2017, samt at inntekt fra Artistgalla var inkludert i 2016. Utgifter til innsamling av midler har vært noe høyere fordi vi har startet omfattende investeringer i nye faddere som vi antar vil slå positivt ut i 2018.

Finansposter vises netto (finansinntekter minus finanskostnader) på linjen ‘Finans- og investeringsinntekter’ likt som i vårt offisielle aktivitetsregnskap.