Adra Norge - Adventist Development And Relief Agency Norway

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) er Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som arbeider for likeverd, fred og forsoning, bl.a. gjennom å gi utdanning, helse og matsikkerhet til verdens fattige og underprivilegerte.

Les mer

ADRA ble etablert i 1984 som en uavhengig utviklings- og nødhjelpsorganisasjon og er i dag et globalt nettverk av selvstendige organisasjoner som arbeider i ca 120 land. ADRA-nettverket bidro i fjor med utviklings- og nødhjelp til en verdi av mer enn 1 milliard norske kroner. I 1997 ble ADRA gitt generell observatørstatus i Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) i FN.

ADRA yter hjelp til mennesker som trenger vår hjelp, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk/religiøs tilhørighet. Særlig er utsatte grupper som kvinner og barn prioritert.

ADRA Norge ble etablert som stiftelse 19. april 1993. Dette var en videreføring av nødhjelps- og hjelpearbeidet som Adventistsamfunnet i Norge hadde hatt innsamling til i en årrekke (siden begynnelsen av 1900-tallet). I likhet med samfunnet omkring, hadde det vært en dreining vekk fra veldedighet til langsiktig utviklingsarbeid. Det var også en dreining i nødhjelpsarbeidet fra innsamling av klær og utstyr, til nødhjelp og katastrofehjelp som allerede i første fase legger til rette for langsiktighet og bærekraft.

ADRA Norge har et tett samarbeid med våre partnere i Sør. Dette innebærer blant annet at vi bidrar til økt kompetanse og kapasitet, slik at våre partnere kan være aktive samfunnsaktører. Hvert år støtter ADRA Norge langsiktige utviklingstiltak innen utdanning, helse, vann og jordbruk/matsikkerhet. Et viktig prinsipp er ’hjelp til selvhjelp’. Ofte er prosjektsamarbeidet en mulighet til å mobilisere lokalbefolkningen til å bli hovedaktører i egen utvikling. ADRA kan gi rask og egnet hjelp til dem som trenger det mest, og har utviklet katastrofeberedskapsplaner for å bistå mest mulig effektivt når ulykkene rammer.

ADRA Norge samarbeider tett med ADRA-nettverket for koordinering av nødhjelpsoperasjonene. Vi bruker Sphere standard for ADRAs katastrofearbeid.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd49 81134 99749 331
Andre tilskudd735699990
Innsamlede midler7 8518 0069 884
Andre inntekter458680
Sum anskaffede midler58 44243 78860 285
Kostnader innsamling av midler855824839
Andre kostnader til anskaffelse av midler772462129
Kostnader til organisasjonens formål53 70839 43154 036
Administrasjonskostnader1 5761 7951 349
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler56 91142 51256 095
Aktivitetsresultat1 5311 2764 190
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler24757106
Omløpsmidler35 73928 90716 586
Sum eiendeler35 98628 96416 692
Formålskapital16 79215 26113 984
Gjeld19 19413 7032 708
Sum formålskapital og gjeld35 98628 96416 692
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201789,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.