Caritas Norge

Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Organisasjonen ble etablert i 1952 under navnet Norsk Katolsk Flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge opprettet som selvstendig organisasjon, først under Oslo Katolske Bispedømme, senere under Norsk Katolsk Bisperåd (som omfatter Oslo Katolske Bispedømme, Tromsø Stift og Trondheim Stift). Fra 1991 er Caritas Norges øverste organ rådsmøtet som består av representanter fra alle landets katolske menigheter.

Les mer

Hovedoppgavene er å støtte program i fattige land innenfor områdene utviklingsbistand, menneskerettigheter, freds- og forsoningsarbeid og nødhjelp, å motivere katolikkene i Norge til solidaritet med økonomisk fattige i andre land og å øke bevisstheten om urettferdige samfunnsstrukturer og årsakene til fattigdommen. Innenlands er den viktigste oppgaven å bistå menighetene med utvikling av velferdsarbeid for flyktninger, innvandrere, barn og eldre.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd81 85071 02268 161
Andre tilskudd4 9722 2761 503
Innsamlede midler6 98310 0637 952
Andre inntekter705360477
Sum anskaffede midler94 51083 72178 093
Kostnader innsamling av midler2 7631 8891 910
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål85 55877 79069 855
Administrasjonskostnader1 6892 3622 005
Finanskostnader1900
Sum forbrukte midler90 02982 04173 770
Aktivitetsresultat4 4811 6804 323
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler801335356
Omløpsmidler37 71230 71127 663
Sum eiendeler38 51331 04628 019
Formålskapital26 98722 50620 667
Gjeld11 5268 5407 352
Sum formålskapital og gjeld38 51331 04628 019
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201660,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.