Caritas Norge

Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Organisasjonen ble etablert i 1952 under navnet Norsk Katolsk Flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge opprettet som selvstendig organisasjon, først under Oslo Katolske Bispedømme, senere under Norsk Katolsk Bisperåd (som omfatter Oslo Katolske Bispedømme, Tromsø Stift og Trondheim Stift). Fra 1991 er Caritas Norges øverste organ rådsmøtet som består av representanter fra alle landets katolske menigheter.

Les mer

Hovedoppgavene er å støtte program i fattige land innenfor områdene utviklingsbistand, menneskerettigheter, freds- og forsoningsarbeid og nødhjelp, å motivere katolikkene i Norge til solidaritet med økonomisk fattige i andre land og å øke bevisstheten om urettferdige samfunnsstrukturer og årsakene til fattigdommen. Innenlands er den viktigste oppgaven å bistå menighetene med utvikling av velferdsarbeid for flyktninger, innvandrere, barn og eldre.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd84 68781 85071 022
Andre tilskudd2 2664 9722 276
Innsamlede midler8 1586 98310 063
Andre inntekter1 499705360
Sum anskaffede midler96 61094 51083 721
Kostnader innsamling av midler2 0092 7631 889
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål90 18585 55877 790
Administrasjonskostnader1 0361 6892 362
Finanskostnader26190
Sum forbrukte midler93 25690 02982 041
Aktivitetsresultat3 3544 4811 680
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler1 819801335
Omløpsmidler40 98537 71230 711
Sum eiendeler42 80438 51331 046
Formålskapital30 09826 98722 506
Gjeld12 70611 5268 540
Sum formålskapital og gjeld42 80438 51331 046
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201775,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.