Compassion Norge

Compassion er en global fadderorganisasjon som hjelper over 1,3 millioner barn i 26 land.

Compassions helhetlige program for barnas utvikling fokuserer på de åndelige, økonomiske, sosiale og fysiske behov hos barn gjennom alle stadier av utviklingen. Våre programmer er unike i at de er Jesussentrert, Barnefokusert og Menighetsbasert.

Compassion arbeider i 26 av verdens fattigste land og er verdens 3. største fadderorganisasjon.

Les mer

Compassions historie

Ute på gata i et krigsherjet Korea i 1952, ble pastor Everett Swanson berørt av Gud. Gud vekket ham med en sterk medfølelse for "disse mine minste" - de fattige, sårbare og foreldreløse barna, som ikke hadde noen stemme, ingen til å tale sin sak og ikke noe håp.

I dag, mer enn 60 år senere, drives Compassion av samme medfølelse i sitt arbeid med å hjelpe barn i 26 land verden rundt.


Fadderprogram

Hvert barn som blir del av vårt fadderskapsprogram vil få mulighet til å utdanne seg, de får regelmessige helseundersøkelser, helseopplysning, leksehjelp og tilgang til den maten de trenger. Vår erfaring er at når vi hjelper ett barn om gangen, så gagner det både nærmeste familie og resten av lokalsamfunnet.

Helseprogram for barns overlevelse

I løpet av sine første leveår er et barn mest sårbart for sykdom, underernæring og omsorgssvikt. Gjennom Compassions helseprogram for barns overlevelse, beskyttes mødre, spedbarn og småbarn fra å bli skadelidende. Underernærte barn får næringsrik mat og mødre og omsorgspersoner får lære hvordan de best kan ta vare på barna sine. Gjennom den lokale menigheten reddes små barn ut av fattigdom, og målet er at hvert barn senere skal gå inn i Compassions fadderprogram.

Lederutviklingsprogram

Programmet for lederutvikling trener talentfulle unge menn og kvinner til å bli ledere som endrer og gir håp til sitt eget land. De som får delta i dette programmet får hjelp til skolepenger, skolemateriell og andre utgifter knyttet til universitetsutdanning. Gjennom universitetsutdanning, ledertrening og opplæring i den kristne tro utdannes advokater, forretningsmenn, ingeniører, sykepleiere, lærere og leger. Etter endt utdanning har de fått verdifulle verktøy som trengs for å utgjøre en forskjell i lokalsamfunnet og bidra til at fattigdommen minsker.

Kritiske behov

De aller fleste av oss kan ikke forestille seg hvordan det er å leve uten grunnleggende nødvendigheter. Men barn som lever i ekstrem fattigdom kan nesten ikke å forestille seg et liv med det aller nødvendigste. De vet hva det betyr å leve uten mat og rent drikkevann. De vet hva det betyr å ha et tak som lekker. Compassion vil derfor utover sine programmer bidra med kompletterende tiltak der det trengs. Det kan for eksempel bety: Katastrofehjelp og gjenoppbygging av et samfunn, tilgang til rent vann og sanitære forhold og forebygging av HIV/AIDS

Compassion samarbeider med lokale menigheter, og forplikter oss til å hjelpe barn som lever i ekstrem fattigdom med deres åndelige, økonomiske, sosiale og fysiske utvikling, slik at de kan bli ansvarlige og voksne mennesker.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 20142013
Medlemsinntekter00
Offentlige tilskudd00
Andre tilskudd4 1787 258
Innsamlede midler3 2521 251
Andre inntekter00
Sum anskaffede midler7 4308 509
Kostnader innsamling av midler00
Andre kostnader til anskaffelse av midler00
Kostnader til organisasjonens formål2 4251 040
Administrasjonskostnader4 2447 251
Finanskostnader00
Sum forbrukte midler6 6698 291
Aktivitetsresultat761218
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 20142013
Anleggsmidler040
Omløpsmidler2 0591 287
Sum eiendeler2 0591 327
Formålskapital1 641880
Gjeld418446
Sum formålskapital og gjeld2 0591 326
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2014100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 2 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.

Kommentarer fra organisasjonen

Av de innsamlede midler i 2014/2015 (avvikende regnskapsår) på kr 3 252 179 er kr. 2 425 336 sendt til formålet. Det utgjør 74,6%. Dette kommer fram av noter i regnskapet. Innsamlingskontrollen følger regelverket for utregning av nøkkeltall. De bruker totaltallet for administrasjonskostnader. Fordi Compassion International har ytet et tilskudd til Compassion Norge som overstiger administrasjonskostnadene samt at administrasjonskostnadene deles med Compassion Sverige, blir prosentsatsen for Administrasjonsprosent og Formålsprosent misvisende.