Maritastiftelsen

Maritastiftelsen har mange avdelinger som jobber med ulike aldersgrupper og forskjellig problematikk. Vi har botilbud for unge voksne, forebyggende arbeid blant ungdom, besøkstjeneste i fengslene, kafé for rusmisbrukere, oppsøkende arbeid blant prostituerte, sykkelverksted med arbeidstrening, internasjonalt arbeid, to bruktbutikker med arbeidstrening, foredragsvirksomhet, og Mercy House som har samtaletilbud og fellesskapsbyggende aktiviteter. 

Les mer

En stiftelse med stor bredde
Det hele startet med forebyggende foredrag på skoler rundt omkring i landet. Gjennom 30 år har dette vært utgangspunktet og kjernen for arbeidet – ”det er lettere å la være å begynne, enn å slutte”. Filmen med tittelen ”Marita – et dokument fra noen som overlevde” som Leiv Holstad lagde i 1983, ble vist for over 600.000 skoleelever og andre i Norge og satte Maritastiftelsen på kartet over hjelpetiltak for mennesker med rusproblemer.

Maritastiftelsen har siden den gang utviklet seg til å bli et arbeid med stor bredde og nedslagsfelt. Arbeidstrening er et godt eksempel på dette. Marita Brukthandel i Oslo og i Mjøndalen har de siste årene hatt ca 80 personer i arbeidstrening, og omtrent 50 % av disse har kommet videre i jobb. Arbeidstrening hjelper ikke bare den det gjelder til å få et selvstendig og verdig liv, det sparer også nettverket rundt for mange bekymringer og samfunnet for en økonomisk belastning.

Tiltak for hele mennesket
Mange har vel kanskje hørt ordtaket: ”Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet”. Dette gir et godt bilde på hvordan Maritastiftelsen tenker i sitt arbeid. Skal vi hjelpe mennesker til komme seg på beina igjen, må vi hjelpe de til å forsørge seg selv og ta vare på de rundt seg. Det er et helt liv vi skal hjelpe. Dette er noe av grunnen til at vi hele tiden strekker oss mot å kunne hjelpe mennesker på nye områder. Erfaringen er at hvis tiltakene våre skal virke forebyggende, må vi kunne tilby både jobb, bosted og fellesskap.

Gir du til Maritastiftelsen, gir du til et mangfoldig arbeid

Maritastiftelsen får noe offentlig støtte, som utgjør ca. 40 % av det som trengs for å dekke arbeidet. Dette gir en uforutsigbarhet hvert år, som gjør det vanskelig å planlegge langsiktig. Vi er helt avhengige av å få pengegaver for å holde så mange hjelpetiltak i gang, og for å stadig være i vekst. Med en større givertjeneste vil stiftelsen kunne hjelpe de som allerede er i vårt nettverk på flere områder, og hjelpe flere.

I Maritastiftelsen er det ansatt ca 40 medarbeidere, og det er ca 200 frivillige som hjelper i tillegg.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 2015
Medlemsinntekter0
Offentlige tilskudd8 823
Andre tilskudd40
Innsamlede midler3 488
Andre inntekter2 289
Sum anskaffede midler14 640
Kostnader innsamling av midler588
Andre kostnader til anskaffelse av midler0
Kostnader til organisasjonens formål10 945
Administrasjonskostnader1 911
Finanskostnader0
Sum forbrukte midler13 444
Aktivitetsresultat1 196
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2015
Anleggsmidler14 955
Omløpsmidler5 591
Sum eiendeler20 546
Formålskapital8 626
Gjeld12 000
Sum formålskapital og gjeld20 626
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201583,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 1 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.